BEGROTING 2020

Paragrafen

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

De afvalstoffenheffing wordt als bestemmingsheffing aangemerkt, omdat de opbrengst niet naar de algemene middelen vloeit. De heffing dient ter dekking van de kosten van afvalinzameling en afvalverwerking bij particuliere huishoudens. Het uitgangspunt is dat deze kosten, inclusief de kosten van kwijtscheldingen, volledig gedekt worden uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing.

Er wordt gedifferentieerd naar drie categorieën, namelijk eenpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens en huishoudens van drie personen of meer. Hiermee wordt invulling gegeven aan het principe ‘de vervuiler betaalt’.

De reinigingsrechten worden geheven voor het aanbieden van bedrijfsafval op basis van de Gemeentewet. Alleen wie gebruik maakt van deze dienst is belastingplichtig.

De gemeente Weert kent beide heffingen. De opbrengsten uit deze twee heffingen mogen samen niet hoger zijn dan de kosten van de afvalinzameling en -verwerking.

Omdat er voor 2020 sprake is van nagenoeg volledige kostendekkendheid worden de tarieven niet verhoogd.

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2020

Omschrijving

Bedrag

Percentage

Kosten taakveld 7.3 incl. (omslag)rente

4.321

Kosten straatreiniging

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

313

Inkomsten taakveld 7.3 excl. heffingen

-935

Netto kosten taakveld 7.3

3.699

Toe te rekenen kosten

Overhead incl. (omslag)rente

338

BTW

726

Totale kosten

4.763

Opbrengst heffingen

-4.761

Dekking

99,96%