BEGROTING 2020

Overzicht beleidsmatige keuzes

OVERZICHT BELEIDSMATIGE KEUZES BEGROTING 2020

Nr.

Toelichting

Effect op 2020

Effect op 2021

Effect op 2022

Effect op 2023

1

De structureel beschikbare middelen voor de uitvoering van de tenderregeling Samenwerken en Verbinden gedurende 1 jaar niet inzetten en daarna halveren. De regeling wordt momenteel geëvalueerd en de voorlopige conclusie is dat de uitvoering van de regeling zeer arbeidsintensief is en dat een substantieel deel van de aangevraagde subsidie niet binnen de voorwaarden past. Het ligt in de lijn van de verwachting dat de regeling wordt voortgezet met een andere wijze van uitvoering. Deze werkwijze moet nog ontwikkeld worden. We zullen de raad voorstellen om het resterende budget 2019 over te hevelen naar 2020.

75.000

37.500

37.500

37.500

2

Aan de reserve sociaal domein wordt in 2020 eenmalig € 962.000 onttrokken. Dit bedrag is het verschil tussen de inkomsten die we van het Rijk ontvangen voor de uitgaven van uitkeringen (de zgn. BUIG-uitkering) en de in 2020 geraamde lasten die we in dit kader verwachten. De reserve wordt hierdoor breder, maar wel binnen het sociale domein ingezet.

962.000

3

De leges inkomsten evenementen kostendekkend maken.

28.000

28.000

28.000

28.000

4

De ingebrachte prioriteit van BOA (ingaande 1-7-2020) doorschuiven naar 2021. De gevolgen daarvan zijn beperkt. De ambities worden uitgesteld met 1 jaar.

32.500

5

Tarief toeristenbelasting verhogen. Tarief 2019 is € 1,99: indexering met de prijsindex van 2,4% zou leiden tot € 2,04. Verhoging naar € 2,15 komt neer op 5,5% extra. Voor verblijf op een camping is de verhoging dan van € 1,36 naar € 1,47. Verwachting is niet dat dit invloed heeft op het aantal toeristen of overnachtingen.

66.000

66.000

66.000

66.000

6

GT Mobiel: Dekking in huis (incl. parkeergarage) voor alleen T-Mobile en geen andere providers levert een besparing op. In geval van calamiteiten is er dan geen bereik in de parkeergarage behalve T-Mobile.

40.000

40.000

40.000

40.000

7

Verlagen dotatie aan voorziening onderwijs huisvesting omdat de rente op dit moment erg laag is. Voor 2020-2021 is de verwachting dat de rente niet veel gaat stijgen, dus het effect zal beperkt zijn. Is wel een wijziging op de uitgangspunten bij de nota reserves en voorzieningen voor deze reserve. Deze bezuiniging brengt geen onderwijshuisvestingsprojecten in gevaar. Alle projecten zijn doorgerekend en kunnen bij goedkeuring worden gerealiseerd. Rentefluctuaties zijn van grotere invloed op het onderwijshuisvestingsbudget.

250.000

250.000

8

Verhoging van de parkeertarieven on street van € 1,30 naar € 1,50 per uur (en dagtarief van € 5 naar € 6). Voor parkeren geldt een inelastische parkeervraag en de verwachting is dat het parkeergedrag van automobilisten niet wijzigt.
Op dit moment is het parkeertarief on- en off street gelijk aan elkaar (in kader van eenduidigheid) en marktconform voor een middelgrote gemeente.

205.000

205.000

205.000

205.000

9

Verhoging van de parkeertarieven off street € 1,30 naar € 1,50 per uur (en dagtarief van € 5 naar € 6). Voor parkeren geldt een inelastische parkeervraag en de verwachting is dat het parkeergedrag van automobilisten niet wijzigt.
Op dit moment is het parkeertarief on- en off street gelijk aan elkaar (in kader van eenduidigheid) en marktconform voor een middelgrote gemeente.

130.000

130.000

130.000

130.000

10

Het budget voor armoedebestrijding wordt in 2020 met €100.000 naar beneden bijgesteld. We zullen de gemeenteraad bij de slotwijziging voorstellen het resterende budget 2019 over te hevelen naar 2020, zodat de ambities uit het aanvalsplan armoede 2018-2020 uitgevoerd kunnen worden.

100.000

11

Lasten fietsbrug Hushoven/Laarveld-Molenakker naar 2021.

35.250

12

Vrijval onderhoudsreserve gebouwen voor het deel dat betrekking heeft op gebouwen die er niet meer zijn. Bij het vaststellen van de meer jaren onderhoudsplanning 2021-2025 zal de onderhoudsreserve weer op het juiste niveau moeten worden gebracht. Door deze afwaardering bestaat het risico dat op dat moment moet worden bijgestort.

450.000

250.000

13

Verhoging OZB i.v.m. groenvoorziening, die wordt gecompenseerd door lagere tarieven rioolheffing. Zie separaat raadsvoorstel.

366.000

366.000

366.000

366.000

Totaal beleidsmatige keuzes begroting 2020

2.739.750

1.372.500

506.500

506.500

ga terug