BEGROTING 2020

Meerjarenperspectief

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

Baten

 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Openbare orde en veiligheid

5.069

130

4.939

5.088

130

4.958

5.093

130

4.963

5.113

130

4.983

Verkeer, vervoer en waterstaat

9.723

697

9.026

9.580

676

8.904

9.631

678

8.954

9.693

679

9.013

Economische zaken en promotie

5.457

3.748

1.710

5.044

3.406

1.637

4.376

2.904

1.472

3.756

2.285

1.471

Onderwijs

5.584

1.808

3.776

5.649

1.810

3.839

5.645

1.813

3.832

5.408

1.813

3.595

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

16.626

1.816

14.810

16.093

1.783

14.310

15.622

1.805

13.817

15.656

1.798

13.858

Zorg, inkomen en participatie

61.044

14.886

46.158

61.157

14.787

46.370

61.324

14.789

46.535

61.639

14.790

46.849

Volksgezondheid en milieu

12.712

11.306

1.406

12.874

11.443

1.431

12.979

11.559

1.420

13.158

11.683

1.475

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

7.723

7.523

200

5.575

5.373

202

4.066

4.000

66

4.024

3.958

66

Middelen, bestuur en algemeen beheer

6.118

1.265

4.852

6.102

1.510

4.592

6.059

1.515

4.544

6.001

1.520

4.482

Totaal programma's

130.055

43.178

86.877

127.162

40.918

86.244

124.795

39.192

85.604

124.449

38.657

85.792

Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien

4.739

103.419

-98.680

5.701

105.293

-99.592

6.398

106.351

-99.953

5.955

108.277

-102.322

Overhead

18.317

138

18.179

17.065

134

16.931

16.395

111

16.284

16.323

111

16.212

Vennootschapsbelasting

10

10

10

10

10

10

10

10

Geraamd saldo van baten en lasten

153.121

146.735

6.386

149.938

146.345

3.593

147.599

145.654

1.945

146.737

147.045

-307

Reserve mutaties

3.476

9.886

-6.409

3.619

7.144

-3.525

4.163

6.096

-1.933

3.788

5.762

-1.974

Geraamd resultaat

156.597

156.621

24

153.556

153.489

-67

151.761

151.750

-12

150.526

152.807

2.281

ga terug