BEGROTING 2020

Reserves en voorzieningen

rekening 2018

saldo
1-1-2020

overige toe-
voegingen

onttrek-
kingen

saldo
1-1-2021

Reserves van de algemene dienst

R1000

Algemene reserve

31.575

31.662

101

-3.353

28.410

Bestemmingsreserves:

R2100

Reserve majeure projecten

25.471

25.471

1.530

-2.530

24.472

R2103

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

54

54

54

R2106

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

6.147

6.147

527

6.673

R2145

Risicobuffer bouwgrondexploitaties

8.348

8.348

8.348

R2147

Reserve civieltechnische kunstwerken

927

927

116

1.042

R2148

Reserve ASL medewerker

162

162

162

R2151

Reserve afkoopsom en onderhoud Biesterbrug

2.173

2.173

88

2.261

R2152

Reserve meerjarenonderhoud en vervang. sport

458

458

119

-28

549

R2153

Reserve restauratie museumcollectie

20

20

20

R2155

Reserve herinrichting Sutjensstraat

106

106

106

R2156

Reserve gemeentelijk Vastgoed

4.532

4.532

590

-1.538

3.584

R2158

Reserve sociaal domein

7.205

7.205

-2.145

5.061

R2160

Res. Inburg.Particip. Niet-west. all

875

875

875

R2161

Reserve Combinatiefunctionarissen

113

113

-60

53

R2162

Reserve bodemsanering

387

387

387

R2165

Bestemmingsreserve afval

144

144

Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:

R3101

Reserve KKK wijkaccommodatie

1.350

1.298

-52

1.246

R3102

Reserve accommodatie Batavieren Treffers

3

2

-1

1

R3103

Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal

120

116

-4

113

R3104

Reserve wijkaccommodatie Tungelroy

119

116

-14

101

R3105

Reserve toplaag vloer sporthal

R3106

Reserve restauratie kerktoren Martinus

60

54

-7

47

R3107

Reserve aankoop St. Annamolen

4

4

0

3

R3108

Reserve JOP Graswinkel

4

4

0

4

R3110

Reserve molenonderhoud

58

27

-27

R3111

Reserve peuterspeelzaal WML

103

98

-5

93

R3113

Reserve verkoop oude milieustraat

531

512

-18

494

R3114

Reserve atletiekbaan

1.074

1.017

-41

976

R3119

Afschrijving inrichting turnhal

193

193

-10

183

R3121

Best.res. kapitaallasten Warenmarkt

28

-2

26

R3227

Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man

8

8

8

R3236

Egalisatiereserve SPUK

406

-52

353

Subtotaal

92.177

92.258

3.476

-9.886

85.849

Voorzieningen van de algemene dienst

V1026

Voorz. vervangingsinv.riolering

20.857

20.857

2.294

-809

22.342

V1048

Voorz. Pensioenkapitaal wethouders

V1057

Voorz anterieure overeenkomsten ROBV

402

402

402

V1063

Voorz. oude verv.invest.rioleringen

8.138

8.138

-263

7.876

V1064

Voorz. Pensioen zittende wethouders

657

657

657

V3003

Verlieslatende grondexploitaties

634

Subtotaal

30.689

30.055

2.294

-1.072

31.277

TOTAAL

122.866

122.313

5.771

-10.958

117.126

saldo
1-1-2021

overige toe-
voegingen

onttrek-
kingen

saldo
1-1-2022

overige toe-
voegingen

onttrek-
kingen

saldo
1-1-2023

overige toe-
voegingen

onttrek-
kingen

saldo
31-12-2023

Res AD

R1000

28.410

-1.946

26.464

-809

25.655

-117

25.538

R2100

24.472

1.555

-2.262

23.765

1.593

-2.573

22.785

1.618

-2.622

21.781

R2103

54

54

54

54

R2106

6.673

545

7.219

801

8.020

808

8.828

R2145

8.348

8.348

8.348

8.348

R2147

1.042

116

1.158

116

1.274

116

1.390

R2148

162

162

162

162

R2151

2.261

88

2.350

88

2.438

88

2.526

R2152

549

119

-28

639

119

-28

730

119

-28

821

R2153

20

20

20

20

R2155

106

106

106

106

R2156

3.584

790

-1.538

2.836

1.040

-1.538

2.338

1.040

-1.538

1.840

R2158

5.061

-1.140

3.920

-897

3.024

-1.213

1.811

R2160

875

875

875

875

R2161

53

53

53

53

R2162

387

387

387

387

R2165

144

144

144

144

R3101

1.246

-52

1.194

-52

1.142

-52

1.089

R3102

1

-1

0

0

R3103

113

-4

109

-4

105

-4

102

R3104

101

-14

87

-14

73

-14

58

R3105

R3106

47

-7

40

-7

34

-7

27

R3107

3

0

3

0

3

0

3

R3108

4

0

4

0

4

0

3

R3110

R3111

93

-5

87

-5

82

-5

76

R3113

494

-18

476

-18

457

-18

439

R3114

976

-41

936

-41

895

-41

855

R3119

183

-10

173

-10

163

-10

153

R3121

26

-2

24

-2

22

-2

20

R3227

8

8

8

8

R3236

353

406

-76

683

406

-98

991

-91

900

Subtotaal

85.849

3.619

-7.144

82.323

4.163

-6.096

80.390

3.788

-5.762

78.416

VZ AD

V1026

22.342

2.383

-801

23.924

2.464

-806

25.582

2.557

-812

27.327

V1048

V1057

402

402

402

402

V1063

7.876

-263

7.613

-263

7.351

-263

7.088

V1064

657

657

657

657

V3003

Subtotaal

31.277

2.383

-1.063

32.597

2.464

-1.069

33.992

2.557

-1.074

35.475

TOTAAL

117.126

6.002

-8.207

114.920

6.626

-7.164

114.382

6.345

-6.836

113.891

ga terug