BEGROTING 2020

Uitgangspunten voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2020-2023

Bijlage Overzicht diverse indexeringen voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2020-2023

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

Salarissen (cf cao)

3,25%

3%

2%

2%

2%

Omslagrente

0,75%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Rente grondexploitatie

1,56%

1,56%

1,56%

1,56%

1,56%

Prijsindex goederen en diensten

1,50%

2,4%

2%

2%

2%

Opbrengsten

2019

2020

2021

2022

2023

Huren en pachten (cf contractafspraken)

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing

0%

0%

0%

0%

0%

Rioolheffing

2%

-15,69%

2%

2%

2%

Leges

1,50%

2,4%

2%

2%

2%

Begrafenisrechten

1,50%

2,4%

2%

2%

2%

Marktgelden

1,50%

2,4%

2%

2%

2%

Hondenbelasting

2,00%

2,4%

2%

2%

2%

Precariobelasting

1,50%

2,4%

2%

2%

2%

Ligplaatsgelden haven

1,50%

2,4%

2%

2%

2%

OZB-opbrengsten woningen

1,50%

5,9%

2%

2%

2%

OZB-opbrengsten niet-woningen

1,50%

5,9%

2%

2%

2%

Toeristenbelasting

1,50%

7,9%

2%

2%

2%

ga terug