BEGROTING 2020

Baten en lasten 2020

Nr.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Openbare orde en veiligheid

5.069

130

4.939

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

9.723

697

9.026

3

Economische zaken en promotie

5.457

3.748

1.710

4

Onderwijs

5.584

1.808

3.776

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

16.626

1.816

14.810

6

Zorg, inkomen en participatie

61.044

14.886

46.158

7

Volksgezondheid en milieu

12.712

11.306

1.406

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

7.723

7.523

200

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

6.118

1.265

4.852

Totaal

130.055

43.178

86.877

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene uitkeringen

-83.774

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

-15.464

Overige baten en lasten incl. onvoorzien

790

Saldo financieringsfunctie en dividend

-232

Totaal

-98.680

Binnen de post van de Overige baten en lasten is de post onvoorzien opgenomen van € 31.000. De post onvoorzien is gesplitst in een bedrag van € 23.000 voor structurele lasten en een bedrag van € 8.000 voor incidentele lasten.

Overhead

18.179

Vennootschapsbelasting

10

Totaal

18.189

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Totaal programma's (saldo)

86.877

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-98.680

Totaal overhead/vennootschapsbelasting

18.189

Totaal

6.386

Mutaties reserves per programma

Toevoeging

Onttrekking

PR01: Openbare orde en veiligheid

PR02: Verkeer, vervoer en waterstaat

204

PR03: Economische zaken en promotie

590

-1.808

PR04: Onderwijs

527

-254

PR05: Sport,cultuur, recreatie en OG

524

-555

PR06: Zorg, inkomen en participatie

-2.258

PR07: Volksgezondheid en milieu

-48

PR08: Volkshuisvest. RO sted.vern.

-238

PR09: Middelen bestuur en alg.beheer

1.631

-4.726

Totaal

3.476

-9.886

Geraamd resultaat

Saldo

Totaal saldo van baten en lasten

6.386

Onttrekking aan reserves

-9.886

Toevoeging aan reserves

3.476

Geraamd resultaat

24

ga terug