BEGROTING 2020

EMU-saldo en balansprognose

Zoals te zien is in onderstaande tabel is het EMU-saldo van de gemeente Weert voor de jaren 2019, 2020 en 2021 negatief. In 2022 en 2023 wordt het positief.
In de drie eerstgenoemde jaren geeft de gemeente meer geld uit dan er binnenkomt, wat zich uit in het afsluiten van (kas)geldleningen. Hierdoor draagt de gemeente negatief bij aan het EMU-saldo van Nederland. In Europees verband is afgesproken dat het overheidstekort (EMU-saldo) maximaal 3% mag zijn. Binnen Nederland is dit tekort van 3% "verdeeld" tussen de verschillende overheden.
Indien het EMU-saldo meerdere jaren achtereen positief is, dan kan er sprake zijn van oppotten van gelden. Andersom geldt dat een meerjarig negatief saldo kan duiden op een structureel teveel spenderende gemeente. Beide scenario's zijn onwenselijk. Afwisseling tussen jaren van sparen en investeren is het wenselijke scenario.

2020

2021

2022

2023

Activa

(im) Materiële vaste activa

193.945

195.813

196.528

194.545

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

293

293

293

293

Financiële vaste activa: Leningen

16.165

15.201

14.211

13.193

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

0

0

0

0

Totaal Vaste Activa

210.403

211.308

211.032

208.032

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

24.291

22.393

18.032

14.512

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

465

0

0

0

Uitzettingen <1 jaar

9.000

9.000

9.000

9.000

Liquide middelen

5.538

-4.251

-6.661

-8.703

Overlopende activa

19.128

18.324

16.532

15.007

Totaal Vlottende Activa

58.421

45.466

36.903

29.816

Totaal Activa

268.825

256.774

247.935

237.848

Passiva

Eigen vermogen

85.849

82.323

80.390

78.416

Voorzieningen

31.277

32.597

33.992

35.475

Vaste schuld

133.422

122.766

112.084

101.374

Totaal Vaste Passiva

250.547

237.686

226.466

215.265

Vlottende schuld

10.000

10.000

10.000

12.450

Overlopende passiva

8.277

9.087

11.469

10.133

Totaal Vlottende Passiva

18.277

19.087

21.469

22.583

Totaal Passiva

268.825

256.774

247.935

237.848

EMU-saldo vanuit exploitatiesaldo

2019

2020

2021

2022

2023

A

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q onttrekking uit reserves (BBV artikel 17c)

-10.687

-6.386

-3.959

-2.311

-59

B

Mutatie (im)materiële vaste activa

1.566

13.778

1.868

715

-1.983

C

Mutatie voorzieningen

2.155

2.948

1.320

1.395

1.483

D

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

118

-8.555

-2.363

-4.361

-3.520

E

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo (A+C-D-B-E)

-10.216

-8.661

-2.145

2.731

6.927

EMU saldo referentiewaarde

1.811

Verschil

-12.027

-8.661

-2.145

2.731

6.927

ga terug