BEGROTING 2020

Taakveldenoverzicht meerjarenraming

Lasten

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Openbare orde en veiligheid

5.069

5.088

5.093

5.113

Crisisbeheersing en brandweer

3.325

3.343

3.352

3.367

Openbare orde en veiligheid

1.744

1.745

1.742

1.746

Verkeer, vervoer en waterstaat

9.723

9.580

9.631

9.693

Parkeren

2.489

2.319

2.331

2.333

Verkeer en vervoer

7.185

7.212

7.252

7.311

Recreatieve havens

12

12

12

12

Economische havens en waterwegen

19

19

19

19

Openbaar vervoer

18

18

18

18

Economische zaken en promotie

5.457

5.044

4.376

3.756

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.931

2.676

2.245

1.617

Economische promotie

1.328

1.390

1.249

1.258

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

307

212

133

133

Economische ontwikkeling

891

765

750

749

Onderwijs

5.584

5.649

5.645

5.408

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.249

3.318

3.318

3.068

Onderwijshuisvesting

2.335

2.331

2.327

2.341

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

16.626

16.093

15.622

15.656

Musea

1.557

1.467

1.476

1.467

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

4.654

4.529

4.125

4.147

Sportaccommodaties

4.042

3.776

3.762

3.705

Openbaar groen en openl.recreatie

3.719

3.772

3.724

3.781

Sportbeleid en activering

1.135

1.067

1.028

1.023

Media

1.315

1.310

1.335

1.361

Cultureel erfgoed

203

172

172

172

Zorg, inkomen en participatie

61.044

61.157

61.324

61.639

Samenkracht en burgerparticipatie

5.962

5.815

5.871

5.929

Maatwerkdienstverlening 18-

8.320

8.438

7.749

7.690

Inkomensregelingen

20.311

20.119

20.288

20.356

Geëscaleerde zorg 18+

522

522

522

522

Arbeidsparticipatie

2.406

2.457

2.531

2.577

Toegangsteams

1.992

2.055

2.115

2.184

Begeleide participatie

7.916

7.668

7.600

7.212

Geëscaleerde zorg 18-

915

935

955

975

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.046

1.064

1.082

1.101

Maatwerkdienstverlening 18+

11.655

12.085

12.611

13.094

Volksgezondheid en milieu

12.712

12.874

12.979

13.158

Riolering

4.545

4.642

4.740

4.846

Afval

4.483

4.537

4.562

4.622

Volksgezondheid

1.968

1.978

1.984

1.995

Milieubeheer

1.685

1.687

1.661

1.663

Begraafplaatsen en crematoria

31

31

31

32

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

7.723

5.575

4.066

4.024

Wonen en bouwen

1.687

1.688

1.552

1.553

Ruimtelijke ordening

670

670

670

670

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

5.367

3.217

1.844

1.802

Middelen, bestuur en algemeen beheer

6.118

6.102

6.059

6.001

Beheer overige gebouwen en gronden

2.344

2.342

2.341

2.314

Bestuur

2.264

2.234

2.189

2.179

Burgerzaken

1.510

1.526

1.529

1.509

Overhead

18.317

17.065

16.395

16.323

Overhead

18.317

17.065

16.395

16.323

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

4.739

5.701

6.398

5.955

Treasury

2.148

1.922

1.740

1.558

Overige baten en lasten

2.296

3.492

4.362

4.094

OZB woningen

281

274

282

289

Belastingen overig

14

14

15

15

Parkeerbelasting

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

OZB niet-woningen

Vennootschapsbelasting

10

10

10

10

Vennootschapsbelasting (VpB)

10

10

10

10

Reserves

3.476

3.619

4.163

3.788

Mutaties reserves

3.476

3.619

4.163

3.788

Totaal lasten

156.597

153.556

151.761

150.526

Baten

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Openbare orde en veiligheid

130

130

130

130

Crisisbeheersing en brandweer

2

2

2

2

Openbare orde en veiligheid

128

128

128

128

Verkeer, vervoer en waterstaat

697

676

678

679

Parkeren

9

9

9

9

Verkeer en vervoer

644

623

624

626

Recreatieve havens

Economische havens en waterwegen

38

38

38

39

Openbaar vervoer

6

6

6

6

Economische zaken en promotie

3.748

3.406

2.904

2.285

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.931

2.676

2.245

1.617

Economische promotie

461

470

479

489

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

355

260

180

180

Economische ontwikkeling

Onderwijs

1.808

1.810

1.813

1.813

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.613

1.613

1.613

1.613

Onderwijshuisvesting

195

198

200

200

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

1.816

1.783

1.805

1.798

Musea

5

5

5

5

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

439

383

383

383

Sportaccommodaties

1.059

1.080

1.100

1.094

Openbaar groen en openl.recreatie

11

11

11

11

Sportbeleid en activering

118

120

122

121

Media

184

184

184

184

Cultureel erfgoed

Zorg, inkomen en participatie

14.886

14.787

14.789

14.790

Samenkracht en burgerparticipatie

356

357

359

360

Maatwerkdienstverlening 18-

Inkomensregelingen

13.538

13.438

13.438

13.438

Geëscaleerde zorg 18+

481

481

481

481

Arbeidsparticipatie

12

12

12

12

Toegangsteams

Begeleide participatie

1

1

1

1

Geëscaleerde zorg 18-

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkdienstverlening 18+

498

498

498

498

Volksgezondheid en milieu

11.306

11.443

11.559

11.683

Riolering

5.611

5.715

5.822

5.936

Afval

5.667

5.700

5.709

5.719

Volksgezondheid

Milieubeheer

17

17

17

17

Begraafplaatsen en crematoria

11

11

11

11

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

7.523

5.373

4.000

3.958

Wonen en bouwen

1.622

1.622

1.622

1.622

Ruimtelijke ordening

504

504

504

504

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

5.397

3.247

1.874

1.832

Middelen, bestuur en algemeen beheer

1.265

1.510

1.515

1.520

Beheer overige gebouwen en gronden

667

907

907

907

Bestuur

Burgerzaken

598

603

608

613

Overhead

138

134

111

111

Overhead

138

134

111

111

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

103.419

105.293

106.351

108.277

Treasury

2.380

2.275

2.128

1.832

Overige baten en lasten

1.506

1.490

1.458

1.047

OZB woningen

6.627

6.796

6.970

7.149

Belastingen overig

1.869

1.902

1.935

1.969

Parkeerbelasting

3.034

3.034

3.034

3.034

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

83.774

85.441

86.341

88.628

OZB niet-woningen

4.230

4.356

4.486

4.619

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (VpB)

Reserves

9.886

7.144

6.096

5.762

Mutaties reserves

9.886

7.144

6.096

5.762

Totaal baten

156.621

153.489

151.750

152.807

Saldo

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Totaal saldo

24

-67

-12

2.281

ga terug