BEGROTING 2020

Lijst met afkortingen

Afkorting

Uitgeschreven

AB

Algemeen Bestuur

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ASL

Afvalsamenwerking Limburg

AZC

Asielzoekerscentrum

BAG

Basisregistraties adressen en gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BGT

Basiskaart Grootschalige Topografie

BIZ

Bedrijven Investeringszone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOR

Beheer Openbare Ruimte

BRO

Basis Registratie Ondergrond

BRP

Basisregistratie Personen

BsGW

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BV

Besloten Vennootschap

BVO

Bedrijfsvoeringsorganisatie

CBR

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DT

Directieteam

DU

Decentralisatie Uitkering

EC GEO

Expertise Centrum Geo

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

FMIS

Facility Management Informatie Systeem

Fte

Fulltime-equivalent

GDV

Grootschalige detailhandelsvestigingen

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GHA

Grof Huishoudelijk Afval

GR

Gemeenschappelijke Regelingen

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GVVP

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

HIC

High Impact Crime

ICT

Informatie Communicatie Technologie

ICT NML

ICT Noord- en Midden Limburg

IKC

Integraal Kindcentrum

ISDN

Integrated Services Digital Network

IU

Integratie Uitkering

IVP

Integraal Veiligheidsplan

J&V

Justitie en Veiligheid

KEC

Kennis en Expertise Centrum

KmV

Kiezen met Visie

KPI

Kritieke Prestatie Indicator

LAA

Landelijke Aanpak Adresfraude

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MJOP

Meerjaren onderhouds planning

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

MO/BW

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

MPG

Milieu Prestatie Gebouwen

NCW

Netto Contante Waarde

NMC

Natuur en milieu educatief centrum

OBS

Openbare basisschool

OZB

Onroerende Zaak Belasting

PO

Primair Onderwijs

PDV

Perifere detailhandelsvestigingen

PVA

Plan van aanpak

RES

Regionale Energie Strategieën

RKEC

Regionaal Kennis en Expertise Centrum

ROJ

Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

SiSa

Single information, Single audit

SPV

Special Purpose Vehicle

SVLO

Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRI

Verkeersregelinstallatie

VRLN

Veiligheidsregio Limburg-Noord

VSO

Voortgezet speciaal onderwijs

VSV

Voortijdige schoolverlaters

VTH

Vergunning Toezicht en Handhaving

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wgr

Wet gemeenschappelijke regelingen

WinD

Weert in Dynamiek

WML

Waterleidingmaatschappij Limburg

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNRA

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT

Wet Normering Topinkomens

WOZ

Wet Onroerende Zaakbelasting

Wpg

Wet publieke gezondheid

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

Wvggz

Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg

WWB

Wet Werk en Bijstand

ga terug