BEGROTING 2020

Baten en lasten 2020

Specificatie toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Specificatie toevoegingen aan reserves

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Reserve civieltechnische werken R2147

Storting conform notitie reserves en voorzieningen

116

116

116

116

Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug R2151

Storting conform notitie reserves en voorzieningen

88

88

88

88

Programma 3 Economische zaken en promotie

Reserve gemeentelijk vastgoed R2156

Reservering meerjarenonderhoudsplan

590

790

1.040

1.040

Programma 4 Onderwijs

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs R2106

Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit

527

545

801

808

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport R2152

Storting conform notitie reserves en voorzieningen

119

119

119

119

Reserve SPUK R3236

Jaarlijkse storting

406

406

406

0

Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Reserve majeure projecten R2100

Jaarlijkse storting

1.530

1.555

1.593

1.618

Algemene reserve R1000

Goodwill BSGW

101

Totaal van de stortingen

3.476

3.619

4.163

3.788

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Programma 3 Economische zaken en promotie

Reserve gemeentelijk vastgoed R2156

Aanwending onderhoud vastgoed

1.511

1.511

1.511

1.511

Algemene Reserve R1000

Aanwending tbv Spark tech lab

30

Reserve Warenmarkt R3121

Afschrijving economisch nut weekmarkt P5

2

2

2

2

Algemene Reserve R1000

Citymarketing Prio 2019 nr 25

100

Algemene Reserve R1000

Grootschalige evenementen Prio 2019 nr. 34

150

150

Algemene Reserve R1000

Parkmanagement R1000 amendement begroting 2019 III.A.3

15

15

Programma 4 Onderwijs

Reserve peuterspeelzalen Het Dal R3103

Dekking kapitaallasten K650003

4

4

4

4

Algemene Reserve R1000

Experimenten onderwijs en maatschappelijke stage prio 19 nr. 28

250

250

250

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Reserve accommodatie Batavieren treffers R3102

Dekking kapitaallasten K630989

1

1

0

Reserve restauratie Martinustoren R3106

Dekking kapitaallasten K541999

7

7

7

7

Reserve St Annamolen R3107

Dekking kapitaallasten K541996

0

0

0

0

Reserve molenonderhoud R3110

Dekking kapitaallasten K541013

27

Reserve atletiekaccommodatie fase 1 R3114

Dekking kapitaallasten K530106

41

41

41

41

Reserve inrichting turnhal R3119

Dekking kapitaallasten K530181

10

10

10

10

Algemene reserve R1000

Aanwending routeplanner cultuur

130

13

Algemene reserve R1000

Aanwending lokale media

30

Algemene reserve R1000

Aanwending typisch Weert

70

70

Reserve SPUK R3236

Vrijval tgv exploitatie sport

52

76

98

91

Reserve Meerjarenonderhoud en vervang.sport R2152

Jaarlijkse onttrekking R2152

28

28

28

28

Reserve Combinatiefunctionarissen R2160

Combinatiefunctionaris

60

Algemene reserve R1000

Meer groen prio 2019 nr. 38

100

100

Programma 6 Zorg, inkomen en participatie

Reserve sociaal domein R2158

Aanwending ten behoeve van aanvalsplan armoede Weert

250

Reserve sociaal domein R2158

Aanwending exploitatieopzet Wmo

154

522

409

771

Reserve Keent Kiest Kwaliteit – wijkaccommodatie R3101

Dekking kapitaallasten K630001

52

52

52

52

Reserve wijkaccommodatie Tungelroy R3104

Dekking kapitaallasten K630017

14

14

14

14

Reserve JOP Graswinkel R3108

Dekking kapitaallasten K630935

0

0

0

0

Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111

Dekking kapitaallasten K530046

2

2

2

2

Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111

Dekking kapitaallasten K530046

1

1

1

1

Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111

Dekking kapitaallasten K530047

3

3

3

3

Reserve sociaal domein R2158

Aanwending incidentele kosten Wmo oud

507

618

21

Algemene reserve R1000

SDV slotwijziging 2018

41

Reserve sociaal domein R2158

Aanvulling tekort Risse

202

135

Reserve sociaal domein R2158

Wmo nieuw

272

285

285

Reserve sociaal domein R2158

Verrekening nadeel Buig

962

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Reserve verkoop oude milieustraat R3113

Dekking kapitaallasten K721003

18

18

18

18

Algemene reserve R1000

Heerlijk Weert prio 2019 nr. 29

30

30

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemene reserve R1000

Implementatie omgevingswet prio 2019 nr. 30

138

138

Algemene reserve R1000

Asbestsanering gemeentelijke panden prio 2019 nr. 33

100

100

Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Algemene reserve R1000

Aanwending t.b.v. WinD

325

318

Reserve majeure projecten R2100

Aanwending conform plan (som van de projecten)

2.530

2.262

2.573

2.622

Algemene reserve R1000

Inhaalslag I&A prio 19

66

Reserve SPUK R3236

Ophoging BTW SPUK

27

27

27

27

Algemene reserve R1000

Incidentele prioriteiten begroting 2020

687

297

297

Algemene reserve R1000

Personele prioriteiten begroting 2020

100

100

Algemene reserve R1000

Openstelling puza prio 2019 nr 26

102

Algemene reserve R1000

Masterplan dig. Transitie prio 2019 nr 32

200

Algemene reserve R1000

Digitalisering analoge collectie prio 2019 nr 37

50

Algemene reserve R1000

Video persberichten prio 2019 nr 42

18

Algemene reserve R1000

Personele knelpunten

622

367

262

117

Totaal van de onttrekkingen

9.886

7.144

6.096

5.762