BEGROTING 2020

Paragrafen

Woonlasten

Het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) publiceert jaarlijks de zogeheten “Atlas van de lokale lasten”. In deze atlas staat een overzicht van de gemeentelijke woonlasten van alle 378 Nederlandse gemeenten. De woonlasten hebben daarbij betrekking op een meerpersoonshuishouden met een eigen woning en bestaan dan uit de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De WOZ-waarde van een woning is gebaseerd op de gemiddelde WOZ-waarde van alle woningen in de betreffende gemeenten.

Uit de COELO atlas 2019 blijkt dat de gemeente Weert bij de woonlasten meerpersoonshuishouden in de rangorde de 179e plaats inneemt (waarbij de gemeente op de 1e plaats het meest goedkoop is en de gemeente op de 378e plaats het meest duur is). Daarmee zit de gemeente Weert op het landelijk gemiddelde.

Onderstaand overzicht geeft vervolgens de effecten weer van de voorgestelde tarieven voor 2020. Tevens is in dit overzicht de tariefontwikkeling van de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen en heffingen opgenomen. Uitgangspunt voor de WOZ-waarde van een gemiddelde woning in Weert voor de berekening van de OZB is € 250.000 in 2020.

Als gevolg van de stelselwijziging in het GRP (zie hiervoor) is een verschuiving zichtbaar van rioolheffing naar OZB, die per saldo leidt tot een vermindering van de gemiddelde woonlasten met 2,4% ten opzichte van 2019.

Jaar

OZB

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden

Totaal

2015

233

241

260

734

2016

260

246

260

766

2017

268

246

221

735

2018

266

246

231

743

2019

273

250

231

754

2020

290

215

231

736

bron: COELO, Groningen 2019 m.u.v. 2020

ga terug