BEGROTING 2020

Paragrafen

Onroerendezaakbelasting

Alle eigenaren van woningen en alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bedrijfspanden) betalen OZB. De grondslag voor deze belastingen is de waarde in het economische verkeer. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
De OZB is de belangrijkste gemeentelijke belasting, niet alleen qua omvang, maar ook omdat de opbrengst tot de algemene middelen behoort en dus naar eigen inzicht besteed kan worden.

De OZB kent naast het inflatiepercentage van 2,4% ook een toename voor areaaluitbreiding.
In 2020 is tevens een verhoging van de OZB opgenomen van € 366.000 (3,5%) in verband met een stelselwijziging ten aanzien van het GRP waardoor het rioolrecht daalt.

De tarieven voor de OZB worden in het laatste kwartaal van dit jaar berekend, zodat uitgegaan kan worden van de meest actuele cijfers over de verwachte waardeontwikkeling. Deze worden in december 2019 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.