BEGROTING 2020

Financiële analyse programma's

Reserves

PR13 Reserves

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

18.913

4.626

3.476

Baten

21.208

12.329

9.886

Saldo

-2.294

-7.703

-6.409

Sociaal domein:
Aan de reserve sociaal domein wordt in 2020 eenmalig € 962.000 onttrokken. Dit bedrag is het verschil tussen de inkomsten die we van het Rijk ontvangen voor de uitgaven van uitkeringen (de zgn. BUIG-uitkering) en de in 2020 geraamde lasten die we in dit kader verwachten. De reserve wordt hierdoor breder, maar wel binnen het sociale domein ingezet.

Ter (gedeeltelijke) dekking van hogere uitgaven oude taken Wmo wordt gedurende 3 jaar (2019 tot en met 2021) een bedrag onttrokken aan de reserve sociaal domein. Ten opzichte van 2019 is de onttrekking in 2020 € 120.000 hoger. De onttrekking in 2020 is conform het meerjarig geraamde bedrag in de begroting 2019.

Huisvesting onderwijs:
Om het begrotingssaldo te ontzien wordt gedurende 2 jaar (2020 en 2021) de storting in de reserve huisvesting onderwijs verlaagd met € 250.000 per jaar. In de begroting 2019 is met hetzelfde doel een bedrag van € 440.000 onttrokken. Ten opzichte van 2019 is er dus een nadeel van € 190.000.