BEGROTING 2020

Financiële analyse programma's

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

PR01 Openbare orde en veiligheid

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

4.290

4.686

5.069

Baten

154

127

130

Saldo

4.135

4.559

4.939

Veiligheidsregio Limburg-Noord
Hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord (over meerdere programma’s) in 2020 afgerond € 172.000.

Publiekszaken

Lagere lasten verkiezingen (voordeel van € 135.000) doordat er in 2019 3x verkiezingen waren en in 2020 géén.
Nadeel bij reisdocumenten/ rijbewijzen /naturalisatie van € 110.000 (hogere lasten € 61.000 en lagere baten € 49.000).