BEGROTING 2020

Financiële analyse programma's

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

PR02 Verkeer, vervoer en waterstaat

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

9.304

10.174

9.723

Baten

937

1.689

697

Saldo

8.367

8.485

9.026

Wegen

De gemeente Weert heeft 3.832.800 m2 verhardingen in beheer. In het geactualiseerde beheerplan wegen 2020-2029 is weergegeven hoe en op welk kwaliteitsniveau de verhardingen worden onderhouden.

Het geactualiseerde beheerplan blijft uitgaan van de nu reeds gehanteerde kwaliteit B op basis van wetgeving en CROW-normen. Om aan de wetgeving te voldoen mag volgens de CROW-normen maximaal 8% van het areaal de kwaliteitsbeoordeling C en D behalen. In het geactualiseerde beheerplan wordt tevens een inhaalslag gemaakt door het in lijn te brengen met de diverse ruimtelijke ontwikkelingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden en het geheel voor de komende 10 jaar door te lichten. Het doel is om vanwege de wetgeving en de CROW-normen kwaliteitsniveau B ook voor de toekomst te behouden. Op basis van het geactualiseerde beheerplan 2020-2029 leidt dit tot een toename van de onderhoudskosten met structureel
€ 270.000 per jaar.

Straatreiniging
Het bedrag van de outsourcing (Renewi) is met € 197.000 naar beneden bijgesteld op basis van de concessieovereenkomst.

Zwerfafval
Bij de budgetoverheveling jaarrekening 2018 is voor 2019 een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor zwerfafval van € 116.000. In 2020 komt dit budget te vervallen.

Overig
Het grote verschil aan de batenzijde wordt veroorzaakt door de doorbelasting van de kapitaallasten van vastgoed (parkeergarages) naar off street parkeren. Per saldo is er op dit programma slechts een klein verschil op de kapitaallasten.
De overige verschillen worden met name veroorzaakt door salariskosten. De verschillen bij kapitaallasten en salariskosten concernbreed worden nader toegelicht in programma 9.