BEGROTING 2020

Financiële analyse programma's

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing

PR08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

6.103

8.225

7.723

Baten

7.025

7.804

7.523

Saldo

-921

421

200

Bijdrage Ruimte voor Ruimte voor project Boswaard
In verband met de ontwikkeling van 43 ruimte voor ruimte woningen aan de Diesterbaan ontvangt de gemeente verspreid over 4 jaar € 1.600.000. Uitgaande van een gelijkmatige verdeling € 400.000 per jaar.

Grondexploitaties woningbouw
Voor een toelichting op de grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.

Leges grote projecten
Ten opzichte van 2019 dalen de legesopbrengsten met € 300.000 doordat er minder grote projecten uitgevoerd worden.