BEGROTING 2020

Financiële analyse programma's

Programma 4 Onderwijs

PR04 Onderwijs

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

5.358

5.662

5.584

Baten

1.200

1.797

1.808

Saldo

4.158

3.864

3.776

De raming voor onderwijsachterstandenbeleid kan in 2020 eenmalig met € 100.000 verlaagd worden. De verlaging betreft de "eigen" middelen die de gemeente voor dit doel beschikbaar heeft. Omdat de door het rijk beschikbaar gestelde middelen in 2020 voldoende zijn om de verwachte uitgaven voor 2020 te financieren, is incidentele verlaging mogelijk.