BEGROTING 2020

Financiële analyse programma's

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

PR07 Volksgezondheid en milieu

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

14.011

14.206

12.712

Baten

13.593

12.215

11.306

Saldo

418

1.991

1.406

Ongediertebestrijding
De extra middelen die in 2018 zijn toegekend om de processierups, bladluis en mineermot te bestrijden zijn niet langer nodig. De bestrijding zal op andere wijze plaatsvinden waarvoor het al aanwezige budget voldoende is. Het bedrag van € 129.000 kan vrijvallen.

Handhaving milieu Wabo
Voor de uitvoering van het meerjarig project Allen voor Een is vanuit de jaarrekening 2018 voor 2019 een incidenteel budget van € 125.000 beschikbaar gesteld. Dit budget vervalt in 2020.

Algemeen Renewi
Momenteel vindt overleg plaats met Renewi over de uitvoering van de concessieovereenkomst. De verwachting is dat hierover eind 2019 meer duidelijkheid kan worden verschaft onder meer ook over eventuele financiële consequenties voor de gemeente.