BEGROTING 2020

Financiële analyse programma's

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

PR05 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

14.944

16.357

16.626

Baten

1.724

2.038

1.816

Saldo

13.221

14.319

14.810

Groenactiviteiten
In 2019 heeft een evaluatie van het GRP plaatsgevonden. Gebleken is dat de huidige werkwijze  (investeringen in riool, wegen en groen (als onderdelen van een rioolproject) worden ineens ten laste van de voorziening riolering gebracht) niet langer gehandhaafd kan worden. De oplossing ligt in het activeren en meerjarig afschrijven van riool- en asfaltinvesteringen waardoor de aanspraak op de voorziening aanzienlijk verlaagd wordt. Investeringen in groen kunnen niet geactiveerd worden, wat inhoudt dat de kosten van groen ten laste van de exploitatie komen. Dit betekent een extra structurele kostenpost van € 366.500.