BEGROTING 2020

Financiële analyse programma's

Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer

PR09 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

5.242

6.222

6.118

Baten

1.793

1.218

1.265

Saldo

3.449

5.004

4.852

Zowel de baten als de lasten van het programma middelen, bestuur en algemeen beheer liggen in lijn met voorgaand jaar. Er hebben zich geen grote financiële ontwikkelingen voorgedaan.

Hieronder geven we een algemene toelichting op een tweetal onderwerpen die voor de gehele begroting gelden, namelijk de kapitaallasten en de salariskosten.

Kapitaallasten
Het totaal van het voordeel op de kapitaallasten over alle programma's bedraagt € 366.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door lagere aflossingen en lagere rentelasten op langlopende leningen.

Salariskosten
In de begroting 2020 is rekening gehouden met de resultaten van de CAO onderhandelingen. De afspraken in het principeakkoord CAO gemeenten zijn als volgt :

  • Per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1%;
  • Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 1%;
  • Per 1 oktober 2020 stijgen de salarissen met 1%.


Voor de begroting 2020-2023 moet dus rekening worden gehouden met hogere indexen dan waar bij de opstelling van de Kadernota 2020 nog van werd uitgegaan.
In het kader van de dynamische begroting is de structurele doorwerking van de nieuwe CAO voor de jaren 2020-2023 als stelpost opgenomen waarbij ook opgemerkt wordt dat ook de te verwachten compensatie via de algemene uitkering van deze autonome kostenstijging (75% conform uitgangspunt bij de Kadernota 2020) verwerkt is.

Naast de kostentoename als gevolg van de CAO ontwikkelingen zien we een toename in de formatie als gevolg van de toekenning van het knelpuntenbudget personeel in 2018.
Na toekenning van dit budget is de organisatie aan de slag gegaan met de invulling van de diverse vacatures om daarmee de geconstateerde knelpunten bij diverse organisatieonderdelen op te lossen.

Alle salariskosten van de formatie die direct toe te rekenen zijn aan de diverse taakvelden worden ook doorbelast naar de betreffende taakvelden. Bij de diverse programma's vormen de salariskosten dus een onderdeel van de lasten. Door de CAO ontwikkelingen en de invulling van het knelpuntenbudget ontstaan er dus bij de overige programma's kostenstijgingen. Om te voorkomen dat er bij elk programma eenzelfde toelichting opgenomen wordt, is gekozen voor een algemeen geldende toelichting bij dit programma.

Onderhoud vastgoed
Gedurende de looptijd van de onderhoudsbegroting 2016-2020 zijn een aantal vastgoedobjecten verkocht. Voor een aantal van deze objecten waren grotere werkzaamheden gepland en in de begroting opgenomen. Deze onderhoudskosten zullen komen te vervallen en kunnen dus vrijvallen uit de reserve (lagere storting € 450.000).

Verkoop vastgoed
Er zijn vooralsnog geen verkoop opbrengsten van vastgoed geraamd in 2020 omdat er geen objecten zijn waarvan tot verkoop besloten is.

Overhead
Door CAO-ontwikkelingen, benodigde arbo-aanpassingen en overige wettelijke verplichtingen ten aanzien van garantiebanen nemen de lasten van overhead toe met afgerond € 444.000.

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen
De lasten van de nieuwe personeelsprioriteiten bedragen € 262.000 en de lasten van vervangingsinvesteringen nemen toe met € 22.000.