BEGROTING 2020

Financiële analyse programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

PR11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

6.018

6.387

4.739

Baten

98.068

100.602

103.419

Saldo

-92.050

-94.215

-98.680

Algemene uitkering
De algemene uitkering 2020 is € 2.586.678 hoger dan de algemene uitkering 2019. Een deel van deze verhoging wordt direct verwerkt in hogere budgetten voor zover ze daar betrekking op hebben. Het budgettaire voordeel bedraagt afgerond € 333.000.

OZB
Door de jaarlijkse areaaluitbreiding door nieuwbouw en indexering van de tarieven met 2,4% in 2020 en vervolgens jaarlijks met 2% in de periode 2021-2023, stijgt de opbrengst van de OZB ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2020 is tevens een verhoging van de OZB opgenomen van € 366.000 (3,5%) in verband met een stelselwijziging ten aanzien van het GRP waardoor het rioolrecht daalt. In 2020 stijgt de opbrengst ten opzichte van 2019 met € 893.000.

Toeristenbelasting
Door de toegepaste verhoging, de verwachte realisatie 2019 en intensivering van de controle hierop, stijgt de opbrengst ten opzichte van 2019 met afgerond € 286.000.

Parkeerbelasting
Een verhoging van de parkeertarieven en strengere controle leiden tot een extra opbrengst van parkeergelden van € 365.000.