BEGROTING 2020

Financiële analyse programma's

Programma 3 Economische zaken en promotie

PR03 Economische zaken en promotie

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

7.080

5.802

5.457

Baten

6.267

3.930

3.748

Saldo

813

1.872

1.710

De lasten en baten zijn ten opzichte van voorgaande jaren beperkt gewijzigd.
Voor een toelichting op de grondexploitaties bedrijventerreinen verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.