BEGROTING 2020

Paragrafen

Inleiding

Ingevolge artikel 11 van het BBV dienen kengetallen te worden opgenomen. De kengetallen stellen de gemeenteraad in staat om de normen vast te stellen voor de sturing van de financiële positie via de meerjarenbegroting. De normen in hun onderlinge samenhang bepalen hoe risicovol het financiële beleid is dat gevoerd wordt. Een afweging die is voorbehouden aan de raad.

Met de kengetallen wordt de raad in staat gesteld het beleid te sturen en te monitoren ten aanzien van:

  • de reservepositie;
  • de schuldpositie;
  • de wendbaarheid en de resterende belastingcapaciteit;
  • het risicobeleid.

Deze aandachtsgebieden vormen met de reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting en de planning- en controlcyclus, de pijlers voor de sturing van onze financiële positie. Deze kengetallen maken het eenvoudiger om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. Onderstaande grafiek geeft snel inzicht in de kengetallen. In de daaronder staande tabel zijn de waarden voor de jaarrekening 2018, begroting 2019 en begroting 2020-2023 weergegeven.

Begroting 2020

Verloop van de kengetallen

Kengetallen

Jaarrekening 2018

Begr. 2019

Begr. 2020

Begr. 2021

Begr. 2022

Begr. 2023

netto schuldquote

72,94%

77,84%

79,91%

80,46%

78,19%

73,38%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

60,20%

66,12%

68,97%

70,16%

68,50%

64,47%

solvabiliteitsratio

35,53%

33,81%

31,93%

32,06%

32,42%

32,97%

structurele exploitatieruimte

0,32%

-1,04%

-1,45%

-0,63%

-0,20%

0,93%

grondexploitatie

20,04%

21,04%

16,45%

15,17%

12,29%

9,80%

belastingcapaciteit

103,63%

104,38%

99,59%

99,07%

98,57%

98,09%

weerstandsvermogen

2,25

1,70

2,50

2,24

2,09

2,00