BEGROTING 2020

Paragrafen

Cyclische aanpak

De gemeente Weert heeft gekozen voor een cyclische aanpak bij het risicomanagement. In de nota Risicomanagement worden de volgende fasen onderscheiden:

Fase 1: Kaderstelling en strategie : het vastleggen van de kaders in de nota "Risicomanagement Gemeente Weert" en het bijbehorende addendum.

Fase 2 : Risicoanalyse : inventariseren van de potentiële risico’s en deze vastleggen in een risicokaart. Een samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf weergegeven. Per risico wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet (verdeeld in 5 klassen) en het inschatten van het financiële gevolg (verdeeld in 5 klassen) en eventueel tijdgevolg (5 klassen). De kans vermenigvuldigd met (de optelsom van het eventueel tijdgevolg en) het financieel gevolg bepaalt de score.

Fase 3 : Beheersmaatregelen : om de risico’s af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een risico-eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico’s geldt een aantal basisstrategieën: vermijden, verminderen, overdragen of accepteren.

Fase 4 : Monitoren en toetsen : in deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld gebracht en resultaten beoordeeld.

Fase 5 : Toezicht en toetsen : risico’s worden (mede in het kader van interne controle) in verband gebracht met de beheersmaatregelen en het beschikbare weerstandsvermogen.

Fase 6 : Continue verbetering : op basis van (tussentijdse) resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld.