BEGROTING 2020

Paragrafen

Reserves

Regelmatig zijn de reserves en de voorzieningen heroverwogen. Door de heroverweging zijn de reserves en voorzieningen verlaagd, opgeheven, samengevoegd of in stand gelaten, waarbij bedragen zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Dit heeft ertoe geleid dat de algemene reserve kon worden verhoogd. De reservepositie blijft echter onder druk staan. Dit komt onder andere door een toename van de risico's van diverse open eind regelingen, die het Rijk bij de gemeenten heeft neergelegd. De gemeente Weert beschikt over twee soorten reserves, namelijk de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve is door de raad vrij inzetbaar.

Aan de bestemmingsreserves is door de raad een specifieke bestemming toegekend. De belangrijkste bestemmingsreserves zijn voornamelijk bedoeld voor het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau, met dien verstande dat in uiterste nood daaraan door de raad een bestemmingswijziging kan worden gegeven.

In het onderstaande overzicht wordt de stand van zaken gegeven conform de begroting 2019.

Nr.

Reserve

Stand 1-1-2020

1

Algemene reserve (inclusief jaarrekeningresultaat 2018)

31.662

2

Reserve risicobuffer grondbedrijf

8.348

3

Bestemmingsreserve sociaal domein

7.205

Totaal weerstandsvermogen

47.215

Toelichting
1. Algemene reserve : deze reserve is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven, voortvloeiende uit opkomende verplichtingen, calamiteiten en het opvangen van rekeningtekorten.
2. Reserve risicobuffer grondbedrijf: het doel van deze reserve is het opvangen van eventuele nadelen op grondexploitatiecomplexen. Het vormt een risicobuffer op basis van het meerjarenperspectief grondbedrijf. In de inventarisatie van de risico's zijn ook risico's inzake de risico-exploitatie opgenomen. Deze reserve staat hier tegenover.
3. Bestemmingsreserve sociaal domein: het doel van deze reserve is om eventuele risico's voortvloeiend uit de risicoparagraaf op te kunnen vangen. Gelet op dit doel kan het saldo betrokken worden in het saldo van het weerstandsvermogen.

In het kader van het weerstandsvermogen is vooral de algemene reserve van belang.

Voor het berekenen van de minimale omvang van de algemene reserve bij de begroting 2020 is de norm van 10% van het GUN (Genormeerd Uitgaven Niveau) gehanteerd. Dit is de opbrengst van de algemene uitkering inclusief verfijningen en verhoogd met het genormeerde bedrag van de OZB. Voor Weert is dit bij de begroting 2020 afgerond € 78.860.000. 10% van dit bedrag is € 7.886.000.

De omvang van de algemene reserve bedraagt op begrotingsbasis per 1-1-2020 € 31.662.000. Dit betekent dat de minimale omvang van de algemene reserve van de gemeente Weert op dit moment voldoet aan de norm van het GUN. Wij zullen in de nabije toekomst bijzondere aandacht blijven hebben voor het op peil houden van de algemene reserve. Temeer omdat, als gevolg van de vele onzekerheden (voortgang herstel economie, bezuinigingen, decentralisaties en herverdeling gemeentefonds), de mogelijkheid bestaat dat een groter beroep op de algemene reserve moet worden gedaan.
Bovendien wordt opgemerkt dat naar aanleiding van de bij de behandeling van de Kadernota 2020 aanvaarde motie "IX.M.2 Duurzaamheid, energietransitie en energieneutraliteit in 2040" bij de herijking van de nota "Reserves en Voorzieningen" het oormerken van een deel van de algemene reserve voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en energieneutraliteit betrokken zal worden.