BEGROTING 2020

Paragrafen

Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het gemeentelijke grondbeleid, de resultaten van de grondexploitatieberekeningen (geraamde opbrengsten en investeringen), de prognose van eventuele winstnemingen en de uitgangspunten omtrent de reserves in relatie tot de risico’s die zich voordoen binnen de grondexploitatieprojecten.
Voor de prognose van de opbrengsten en de investeringen en de informatie over de boekwaarde wordt verwezen naar het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2019 (MPG 2019, vastgesteld door de raad d.d. 5 juni 2019). Hierin zijn de opbrengsten, investeringen en resultaten van de grondexploitaties uitvoerig toegelicht.

ga terug