BEGROTING 2020

Paragrafen

Nieuwe ontwikkelingen

De Commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) heeft in de zomer van 2019 een nieuwe notitie Grondexploitaties uitgebracht. De notitie bevat geen nieuwe regels, maar is een verduidelijking van de vorige notitie.

Gemeentelijk Vastgoed
Algemeen
De gemeente Weert heeft een historisch gegroeide vastgoedportefeuille. Het betreft vastgoed ten behoeve van de huisvesting van de eigen organisatie, maatschappelijk vastgoed en bijzondere vastgoedobjecten. De meerjarenbegroting “onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016-2020” is opgesteld vanuit een situatie van optimale verhuurbaarheid, instandhouding en (potentiële) verkoop van vastgoedobjecten. Hierbij wordt uitgegaan van een planmatige preventieve aanpak van onderhoud.

Wat hebben we al gedaan
In 2019 is de professionalisering van het beheer van gemeentelijk vastgoed verder ingezet. Hierbij is de focus gelegd op het optimaliseren van de registratie op objectniveau. Hiervoor is een programma van eisen opgesteld waaraan een vastgoedregistratiesysteem moet voldoen. Naast het optimaliseren van de registratie is er ook bekeken op welke wijze rapportage over vastgoed kan worden geoptimaliseerd. Hier wordt aansluiting gezocht bij de vragen gesteld vanuit bestuur, management en externe accountant.
De professionalisering betekent ook aansluiting bij het grondbedrijf voor wat betreft strategische benadering van het vastgoedbezit.

Wat gaan we in 2020 doen

  • De huidige meerjarenbegroting “onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016-2020” loopt af. Er moet een nieuwe meerjarenbegroting “onderhoud gemeentelijk vastgoed 2021-2025” worden vastgesteld. De begroting zal op basis van een onderhoudsplanning op objectniveau worden opgemaakt en opgevolgd. Losse onderhoudsbegrotingen voor molens, monumenten en buitensport worden geïntegreerd in de totale onderhoudsbegroting.
  • Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed richting klimaatneutraal 2040 worden middelen in de begroting opgenomen. Bij de uitvoering van de onderhoudsplanning wordt steeds pragmatisch te werk gegaan.  
  • Een gedetailleerde onderhoudsbegroting en werkplanning voor het gemeentelijk vastgoed maakt het mogelijk om de onderhoudsreserve om te zetten naar een onderhoudsvoorziening. De administratieve werkwijze bij een voorziening sluit beter aan bij de real-time administratie die gevoerd moet gaan worden ten behoeve van de periodieke verslaglegging en verantwoording.

Doorkijk
Vanaf 2021 is het de bedoeling dat de wijze van begroten en registreren van realisatie op objectniveaurapportering, zoals in het grondbedrijf plaatsvindt, mogelijk maakt.
De afgelopen jaren is ingezet op het afstoten van vastgoedobjecten met een negatief resultaat. In de lijn van de systematiek van het grondbedrijf zal onder andere ook naar strategische ligging en duurzaamheid worden gekeken bij de besluitvorming. Binnen vastgoed gaat het strategisch beleid op gemeentelijk vastgoed meer vorm krijgen. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het grondbedrijf. Hierdoor kunnen strategische keuzes van het gemeentelijk bezit vanuit een breder perspectief worden bekeken.
Als eerste aanzet zal er een hoofdstuk "Vastgoed" aan de MPG worden toegevoegd. Dit sluit aan bij een meer (pro)actief grond- en vastgoedbeleid van de gemeente Weert.

ga terug