BEGROTING 2020

Paragrafen

Onderbouwing geraamde winstneming

Binnen de grondexploitatie worden de volgende winstnemingsprincipes gehanteerd:

  • er wordt winst c.q. verlies genomen bij beëindiging van een project;
  • er dient tussentijds winst te worden genomen als deze met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

De gemeente Weert hanteert voor het berekenen van de winstneming, in navolging van de voorschriften van de commissie BBV, namelijk de methode van "Percentage of completion" (Poc-methode).

De berekening van deze verwachte winstnemingen is op basis van een inschatting (best estimate) van geprognosticeerde kosten en opbrengsten en uitgangspunten van fasering. Deze kunnen sterk afwijken als gevolg van vertragingen of juist versnellingen in de voortgang van de grondexploitaties. Om deze reden worden eventuele resultaten pas bij de jaarrekening verwerkt op basis van de definitieve cijfers.

Verwachte winstnemingen grondexploitatie (bedrag x
 € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Landbouwbelang

31

Tungeler Dorpsstraat

147

192

Nur Holz

54

8

Uitbreiding de Kempen

261

248

131

160

Leuken Noord

105

115

125

89

Centrum Noord

157

115

119

59

Totaal

755

678

375

308

Tabel 3: Verwachte winstnemingen 2020 - 2023
Bovenstaande bedragen zijn een inschatting.

ga terug