BEGROTING 2020

Paragrafen

Grondbeleid in relatie tot het realiseren van bestuurlijke doelen

Grondbeleid is geen doel op zich, maar vormt het kader waarbinnen de gemeente haar ruimtelijke beleidsdoelstellingen wil realiseren. Het grondbeleid is van belang voor woningbouw, infrastructuur, duurzaamheid, klimaatadaptie, commerciële en economische ontwikkelingen. Ruimtelijke Ordening heeft invloed op bestaande belangen en eigendomsposities, het is daarom van belang hoe de gemeente daarmee omgaat in het nastreven van de gemeentelijke doelstellingen.

De ruimtelijke beleidsdoelstellingen zijn vastgelegd in de Structuurvisie Weert 2025. Deze ruimtelijke visie op de stad benoemt een 4-tal thema's:

 • Prettige woongemeente voor jong en oud;
 • Groenste stad met een grote toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht;
 • Uitnodigend en bruisend centrum;
 • Hoogwaardige bedrijvigheid, dienstverlening en innovatie.

In het programma 2018 – 2022 “Weert koerst op verbinding” zijn de volgende voor de grondexploitatie relevante doelstellingen opgenomen.

Woonklimaat:

 • Bouwen op basis van woningbehoefte (kwantiteit & kwaliteit);
 • Tempo houden op bouwontwikkeling;
 • Tijdelijke oplossingen om de nood te verzachten;
 • Laarveld fase 3 vanaf 2020 op de markt / Laarveld 4 in 2023;
 • Bouwen in de stad en in de kerkdorpen;
 • Duurzaamheid: bij alle ontwikkelingen maximaal waarde toevoegen;
 • Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven;
 • Minder verkeer door de woonwijken.

Economie:

 • Bedrijfskavels in alle soorten en maten aanbieden/uitgeven;
 • Diversifiëren en verbreden economische structuur.

In december beslist de raad over de Nota Grondbeleid 2020. Deze nieuwe nota vervangt de huidige nota uit 2014. In de vigerende nota wordt ingestoken op vooral facilitair en terughoudend situationeel actief grondbeleid. Dit grondbeleid was heel goed passend bij de economische situatie van dat moment. In het nieuwe nog vast te stellen beleid wordt ingezet op vooral situationeel actief grondbeleid. De gemeente kan vanuit ondernemend gedrag invloed uitoefenen en zorgen voor toegevoegde waarde bij maatschappelijke opgaven. Het bijbehorende afwegingskader speelt hierin een belangrijke rol. Ook wordt er in de nota een verbinding gezocht tussen de grondexploitatie en het strategisch vastgoed. De gebundelde kracht van beide expertisen kan zorgen voor een grotere meerwaarde binnen het zogenaamde ontwikkelbedrijf.

ga terug