BEGROTING 2020

Paragrafen

Reserves in relatie tot risico's

In 2020 zijn er twee bestemmingsreserves gekoppeld aan de grondexploitatie. Dit betreft op de eerste plaats de reserve Risicobuffer bouwgrondexploitaties. Per 1-1-2019 bedraagt de Risicobuffer bouwgrond-exploitaties € 8.350.000. Ten behoeve van de begroting 2020 heeft er een screening plaatsgevonden van de bij de jaarrekening berekende risico’s. Geconcludeerd is dat er ten opzichte van de jaarrekening geen grote wijzigingen zijn in de risico’s en dat de buffer ongewijzigd blijft op € 8.350.000. Daarnaast is bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 door de raad besloten dat een deel van de reserve Risicobuffer bouwgrondexploitaties onder een andere reserve wordt geplaatst, namelijk de bestemmingsreserve parkfaciliteiten en parkbeheer Kampershoek 2.0. Het saldo van deze reserve is € 550.000. Er worden vooralsnog geen mutaties verwacht.

ga terug