BEGROTING 2020

Paragrafen

Voorziening verliesgevende grondexploitaties

De gemeente Weert kent naast projecten met een verwacht positief financieel resultaat ook projecten met een verwacht nadelig financieel resultaat. De noodzakelijke investeringen zijn soms nodig om de gemeentelijke ambities en doelstellingen te verwezenlijken. De BBV schrijft voor dat zodra er een verlies wordt verwacht er een voorziening moet worden getroffen. Verwachte verliezen in projecten moeten dus al genomen worden zodra ze worden geraamd.

Ten opzichte van de MPG zijn er in de tussentijd geen mutaties geweest die aanleiding gaven om de grondexploitaties bij te stellen voor de begroting 2020. Hierdoor zijn ook de voorzieningen ongewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2018.

Voorziening verlieslatende grondexploitaties (bedrag x € 1.000)

Voorziening Beekpoort-Noord

2.602

Voorziening Ittervoorterweg

71

Voorziening Truppertstraat

1.223

Voorziening Laarveld

15.611

Voorziening Kampershoek 2.0

4.381

Voorziening Kanaalzone 1

1.749

Voorziening Vrouwenhof

637

Totaal

26.274

ga terug