BEGROTING 2020

Paragrafen

Prognose te verwachten resultaten

In het hierna volgende overzicht is de prognose weergegeven van de te verwachten resultaten van het onderhanden werk binnen de grondexploitatie. Dit overzicht geeft de eindwaarden van de grond-exploitatieberekeningen aan bij de begroting 2020 ten opzichte van de MPG 2019.

Prognose bouwgronden in exploitaties (op Eindwaarde)

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie

MPG 2019

Mutatie

Begroting 2020

Positief resultaat

Landbouwbelang

228

228

Tungeler Dorpsstraat

398

398

Sportstraat Nur Holz

117

117

Uitbreiding de Kempen

4.713

4.713

Leuken Noord

1.158

1.158

Centrum Noord

3.988

3.988

Subtotaal

10.485

117

10.602

Negatief resultaat

Beekpoort-Noord

-2.602

-2.602

Laurentius

-71

-71

Truppertstraat

-1.223

-1.223

Laarveld

-15.611

-15.611

Kanaalzone

-1.749

-1.749

Vrouwenhof

-637

-637

Kampershoek 2.0

-4.381

-4.381

Subtotaal

-26.274

-26.274

Totaal

-15.789

117

-15.672

Tabel 1 Eindwaarde grondexploitaties

Ten opzichte van de MPG 2019 zijn de resultaten bij de begroting 2020 nagenoeg gelijk. Het verschil komt door de op 13 maart 2019 geopende grondexploitatie Sportstraat Nur Holz.

In onderstaande tabel staat het verloop van de boekwaarde voor de jaren 2020 tot en met 2023. Daar waar de boekwaarde per 1-1-2019 nog € 59,3 miljoen en de verwachte boekwaarde per
31-12-2019 € 58,3 miljoen bedroeg, gaat deze dalen de komende jaren. Van € 55,9 miljoen naar € 30,5 miljoen per 31-12-2023 naar uiteindelijk € 15,7 miljoen per 31-12-2032 (einde looptijd huidige grondexploitatieportefeuille).
De ingezette daling komt doordat de komende jaren de verwachte grondopbrengsten hoger zijn dan de nog te maken investeringen. Dit doet zich vooral voor in Kampershoek 2.0 en Laarveld.

Voor de periode 2020 – 2023 verwachten we het volgende verloop in de boekwaarde:

Verloop boekwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1000)

2020

2021

2022

2023

Algemene kosten

70

70

70

70

Woningbouw

25.557

24.036

19.197

17.815

Bedrijventerreinen

30.293

26.972

15.789

12.629

Boekwaarde 31 december

55.920

51.078

35.056

30.514

Tabel 2 Verloop grondexploitaties 2020 - 2023
Dit zijn de boekwaarden inclusief de exploitatiebijdragen als gevolg van faciliterend grondbeleid. Deze worden op de balans geboekt onder de overlopende activa.

ga terug