BEGROTING 2020

Paragrafen

Inleiding

In deze paragraaf wordt het financieringsbeleid voor 2020 en verder toegelicht. De uitvoering van de financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders zoals die zijn vastgelegd in de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en in de financiële verordening en het treasurystatuut. In de vastgelegde kaders staan transparantie en risicobeheersing centraal.

De paragraaf behandelt achtereenvolgens de volgende onderwerpen:

  • Organisatorische ontwikkelingen op het gebied van financiering;
  • Risicobeheer;
  • Rente toerekening;
  • Financierings- en beleggingspositie;
  • Rentevisie;
  • Financieringsbehoefte;
  • Saldo van de financieringsfunctie.
ga terug