BEGROTING 2020

Paragrafen

Saldo van de financieringsfunctie

Exploitatie

2020

2021

2022

2023

Betaalde rente kort geld

Betaalde rente langlopende leningen O/G

2.161

1.935

1.754

1.571

Totaal betaalde rente

2.161

1.935

1.754

1.571

Ontvangen rente op kort geld

15

15

15

15

Ontvangen rente op langlopende leningen U/g

441

413

386

358

Totaal ontvangen rente

456

428

401

373

Saldo

1.705

1.507

1.353

1.198

Rente doorberekend aan grondexploitatie

780

759

681

467

Aan taakvelden toe te rekenen rente

925

748

672

731

Rente eigen vermogen

Rente voorzieningen

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

925

748

672

731

Werkelijk aan taakvelden toegerekend (omslagrente)

966

910

868

833

Renteresultaat

-41

-161

-197

-101

ga terug