BEGROTING 2020

Paragrafen

Risicobeheer

De ambitie van de gemeente Weert ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de nota Risicomanagement: de gemeente Weert wil "in control" zijn zowel financieel als bedrijfsmatig. Risicomanagement is integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Risicomanagement binnen de gemeente beoogt de volgende doelen:

  1. Actueel inzicht en overzicht in de risico's zowel kwalitatief als kwantitatief zodat besluiten gegrond genomen kunnen worden;
  2. Het algemene risicobewustzijn (besef) binnen de organisatie te vergroten zodanig dat doelen beter bereikt worden en verrassingen voorkomen;
  3. De verantwoordelijkheden op het juiste niveau te leggen én risicomanagement integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering om uiteindelijk te sturen op effecten in combinatie met risico's met een organisatie die in control is;
  4. Het benodigde weerstandsvermogen onderbouwd te kunnen bepalen;
  5. Te voldoen aan wet- en regelgeving.

Binnen het taakveld treasury zijn in het kader van risicomanagement door de wetgever een aantal normeringen geïntroduceerd die de gemeente ondersteunen bij het beheersen van de risico's.

  • De instellingen waar de gemeente geld opneemt of uitzet, dienen te voldoen aan de ratingvereisten zoals vastgelegd in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO) (zie treasurystatuut);
  • De gemiddelde netto vlottende schuld wordt gemonitord met behulp van de kasgeldlimiet;
  • De hoogte van de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen wordt getoetst aan de renterisiconorm.

De leidraad voor de gemeente is daarbij dat aan de ratingvereisten wordt voldaan en dat beide normen niet overschreden mogen worden.

Een belangrijk hulpmiddel bij het beheersen van renterisico's is de liquiditeitenprognose. De liquiditeitenprognose geeft een doorkijk van de liquiditeitenpositie van 4 jaren. De prognose wordt periodiek geactualiseerd.

ga terug