BEGROTING 2020

Paragrafen

Renterisico's

a. Kasgeldlimiet
Om het renterisico op schulden met een looptijd van minder dan één jaar te beheersen is de kasgeldlimiet in het leven geroepen. De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente maximaal mag financieren met kortlopende schulden. Indien de kasgeldlimiet meer dan 2 kwartalen achtereen wordt overschreden, dient de gemeente maatregelen te nemen.

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel de kasgeldlimiet voor de gemeente bedraagt. De tabel werkt met gemiddelden per kwartaal.

Kasgeldlimiet

2020

Omvang begrotingstotaal (lasten) 2020

157.569

Toegestane kasgeldlimiet

in procenten van de grondslag

8,50%

in bedrag

13.393

b.   Renterisiconorm
De renterisiconorm is bedoeld om het renterisico op langlopende leningen (langer dan 1 jaar) te beperken. Door toepassing van de norm wordt spreiding verkregen in de looptijden van de leningenportefeuille. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en renteherziening van leningen, niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel de jaarlijkse aflossingen op de vaste schuld nog mogen toenemen:

Renterisiconorm

2020

2021

2022

2023

in procenten van de grondslag

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

in bedrag

31.514

30.910

30.554

30.311

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

0

Aflossingen

10.760

10.656

10.682

10.710

Ruimte (+) overschrijding (-) van renterisiconorm

20.754

20.254

19.872

19.601