BEGROTING 2020

Programmaplan

PR07 Volksgezondheid en milieu

Thema

Speerpunten 2020

Bewustwording

In- en externe bewustwording ten aanzien van energie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit

Werken in communicatieve netwerken

Landbouw, natuur en landschap

Goede balans tussen biodiversiteit, energie, klimaatadaptatie, circulariteit, ondernemers, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit landschap in het buitengebied

Biodiversiteit

Beleidsnota + uitvoeringsprogramma “Herstel biodiversiteit”

Bewustwordingsacties rondom biodiversiteit

Klimaatadaptatie

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Oplossen van wateroverlast knelpunten

Meer vergroening en ontstening

Energie- en warmtetransitie

Regionale Energie Strategie

Energieneutraal maken van vastgoed en voorzieningen

Routekaart Energieneutraal Weert 2040

Grootschalige duurzame energievoorziening

Transitievisie warmte

Afval

Bewustwording ten aanzien van zwerfafval

Verminderen bijzettingen en afvaldumpingen

Bedragen x € 1.000
Lasten € 12.712
Baten € -11.306
Saldo € 1.406