BEGROTING 2020

Programmaplan

Aandachtspunten

Algemeen
In 2020 is sprake van een relatief groot aantal speerpunten, die echter in een opstartfase zullen zijn. Er wordt een begin gemaakt met de beleidsontwikkeling of projecten worden gestart. Bij veel onderdelen zullen pas in het vervolg van de bestuursperiode resultaten geboekt kunnen worden of effecten in de samenleving zichtbaar worden.

Energietransitie
De energietransitie (besparing en verduurzaming) is weliswaar in gang gezet, maar er is een flinke versnelling nodig om de ambitie energieneutraal 2040 te realiseren. De warmtetransitie (alternatief voor aardgas ontwikkelen) is een ingrijpend onderdeel van de energietransitie. De gemeente vervult hierbij een trekkersrol (verplichting Transitievisie Warmte), maar samenwerking met anderen (netbeheerders, woningcorporaties, regiogemeenten, provincie, bedrijven, energiecoöperaties) is essentieel. De financiering van de energietransitie is een belangrijk aandachtspunt (benutten beschikbare regelingen, regelen cofinanciering, instellen revolverende fondsen, garantstellingen, et cetera).
Naar aanleiding van de bij de behandeling van de Kadernota 2020 aanvaarde motie "IX.M.2 Duurzaamheid, energietransitie en energieneutraliteit in 2040" zal in het voorjaar van 2020 de herijking van de nota "Reserves en Voorzieningen" uitgevoerd worden. Het oormerken van een deel van de algemene reserve voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en energieneutraliteit zal hierbij betrokken worden.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit
In de huidige situatie zijn er geen middelen gereserveerd voor de uitvoering van projecten of activiteiten die specifiek voor klimaatadaptatie en/of biodiversiteit bedoeld zijn.
Binnen de beschikbare middelen zijn maatregelen ten aanzien van klimaatadaptatie en biodiversiteit in te passen, maar er kunnen aanvullende middelen nodig zijn om robuuste oplossingen uit te kunnen voeren.

ga terug