BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Bewustwording

Interne en externe bewustwording

Inwoners en bedrijven zijn bekend met de doelstellingen voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en energie

Werken in communicatieve netwerken

Landbouw, natuur en landschap

Buitengebied in balans

Vastgestelde landbouwvisie en uitvoeren projecten uit landbouwvisie

Voorbereiding bestemmingsplan Buitengebied

Betrokkenheid bij natuur en landschap vergroten

Uitvoeren projecten natuur- en landschapsvisie

Biodiversiteit

Herstel biodiversiteit en bewustwording vergroten ten aanzien van biodiversiteit

Uitvoeren acties biodiversiteitsnota

Uitvoeren operatie Steenbreek, zoals minimaal 10 geveltuinprojecten

Uitvoeren nulmeting biodiversiteitsstresstest

Klimaatadaptatie

Projecten Platteland In Ontwikkeling

Gerealiseerde projecten fase 1

Verminderen wateroverlast

Uitvoeren projecten conform actualisatie GRP

Meer vergroening en ontstening

Inzetten op belevingsrijke vergroening

Bewustwording vergroten ten aanzien van klimaatadaptatie

Het beschikbare bedrag voor de Stimuleringsregeling "Afkoppelen Hemelwater en Groene daken Gemeente Weert", is volledig ingezet in 2020

Klimaatadaptief Weert

In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie worden de resultaten uit de stresstest verwerkt naar een uitvoeringsprogramma

Energie- en warmtetransitie

Energieneutraal 2040

Vaststellen RES

Routekaart Energieneutraal Weert 2040

Ontwikkeling transitievisie warmte en warmteplannen wijken (eventueel met voorlopersproject)

Ontwikkelen warmtenet

Verminderen gebruik aardgas voor warmte t.o.v. 2019 d.m.v. informeren en stimuleren

Afval

Schonere openbare ruimte

Verminderen van het aantal kilo's bijgezet afval t.o.v. 2019

Verminderen aantal meldingen over bijzettingen en afvaldumpingen met 5% t.o.v. 2019

Bewustwording en participatie op het gebied van zwerfafval

Zichtbare communicatiecampagne

Tenminste 10 participatieprojecten zwerfafval

ga terug