BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat is er aan de hand?

Bewustwording

  • Losse benadering van de thema's biodiversiteit, klimaatadaptatie en energie, behoefte aan gezamenlijk communicatieplan.
  • Behoefte aan toelichting omtrent de thema's om te komen tot in- en externe bewustwording.
  • Samenwerking in communicatieve netwerken met als doel verbindingen met elkaar te leggen.

Biodiversiteit

  • De gemeente Weert heeft hoge ambities op het gebied van biodiversiteit.
  • Op het gebied van bewustwording rondom dit thema ligt voor de gemeente, haar inwoners en bedrijven een grote opgave. Momenteel is natuurinclusief denken nog geen vanzelfsprekendheid.

Klimaatadaptatie
In opdracht van de 15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten (Waterpanel Noord) heeft een extern bureau modelmatig de opgaven voor klimaatadaptatie per gemeente in kaart gebracht middels een stresstest. (wpn.klimaatatlas.net) Op basis van de eerste uitkomsten uit de stresstest blijkt voor de gemeente Weert een investeringsnoodzaak van € 24 tot € 40 miljoen nodig te zijn.

Energietransitie
Het realiseren van de doelstellingen zal grote impact hebben op het ruimtegebruik. Een initiële prognose gaat uit van bijvoorbeeld 300 hectare zonnepanelen. Energie is hiermee een nieuwe gebruiker in de schaarse ruimte.

Renewi
Momenteel vindt overleg plaats met Renewi over de uitvoering van de concessieovereenkomst. De verwachting is dat hierover eind 2019 meer duidelijkheid kan worden verschaft onder meer over eventuele financiële consequenties voor de gemeente.

ga terug