BEGROTING 2020

Programmaplan

Prioiriteiten en beleidsindicatoren

Investering

Lasten

I/S

Prioriteiten:

Herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid

p.m.

p.m.

S

Integratie en participatie vergunninghouders

100

I

Herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid

Wat willen we bereiken?
Het bieden van een toekomstbestendige huisvestingsoplossing voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen in Weert-Zuid.

Wat gaan we daarvoor doen?
Doen van onderzoek naar de best passende (her)huisvestingsoplossing voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen in Weert-Zuid. De raad heeft gevraagd om een bestuursopdracht waarin de kaders voor dit onderzoek worden vastgelegd. Deze is in april 2019 aan de raad voorgelegd.
Mogelijk leidt de uitkomst van dit onderzoek tot investeringen in het gemeentelijke accommodatiebestand in 2020 die binnen het prioriteitenbudget gedekt moeten worden.

Wat mag het kosten?
De kosten die met de herschikking gemoeid zijn, zijn nog niet bekend. Hierover kan lopende het proces dat de komende maanden wordt doorlopen meer duidelijkheid worden gegeven.

Integratie en participatie vergunninghouders

Wat willen we bereiken?
We willen de succesvolle behaalde resultaten vanuit het beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in Weert voor de jaren 2016–2017 en de verlenging in 2018–2019 behouden. Daarnaast willen we deze resultaten gebruiken voor de invulling die wij willen geven aan de veranderopgave inburgering. Begin 2021 staat in dit kader een wetswijziging gepland waardoor de regie op inburgering bij de gemeente komt te liggen. Voor de uitvoering van het beleids- en actieplan zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld door de raad die vanaf 2020 niet meer beschikbaar zijn. Het plan wordt het vierde kwartaal 2019 geëvalueerd. Mede vanwege de veranderopgave die begin 2021 gepland staat, is begin 2020 stoppen met onze inspanningen ongewenst.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • regisseurs statushouders voeren regie op de integratie en participatie van de vergunninghouder
  • medewerkers bij Werk.Kom richten zich op diagnose en begeleiding van vergunninghouders naar scholing en/of werk
  • medewerker bij Werk.Kom biedt extra taalondersteuning aan vergunninghouders aan
  • Vluchtelingenwerk richt zich op de begeleiding bij opvoeden en opgroeien in twee culturen

Wat mag het kosten?
Voor 2018 en 2019 is een bedrag van € 427.000 per jaar begroot. Vanaf 2020 zijn er geen middelen meer beschikbaar gesteld door de raad. Een deel van het incidenteel beschikbaar budget kan vanaf 2020 drukken op het reguliere bijzondere bijstandsbudget en de participatiemiddelen. Voor een bedrag van € 360.000 is niet direct reguliere financiering mogelijk. Omdat met behulp van het beleids- en actieplan uitstroom uit de bijstandsuitkering wordt gerealiseerd waardoor uitkeringslasten dalen, wordt voorgesteld een deel van de middelen incidenteel voor de verlenging van het beleids- en actieplan in te zetten. Hiervoor wordt een periode van 2020, 2021 en 2022 voorgesteld. Uitgaande van een uitstroom van 20 vergunninghouders uit de uitkering worden de lasten verlaagd met € 260.000. Mocht de uitstroom niet leiden tot een verlaging van de uitkeringslasten kan een beroep worden gedaan op de reserve inburgering en participatie niet-westerse allochtonen. Mocht ook dat niet toereikend zijn kan aanspraak worden gemaakt op de reserve sociaal domein. De resterende € 100.000 zijn toegevoegd aan de prioriteiten.

Beleidsindicatoren

Doelstelling

Resultaat

Huidige waarde

Regio

Bron

BBV-indicatoren:

Banen

per 1.000 inw.
15-65 jr

775,2 (2018)
735,1 (2018

Weert
Limburg

LISA

Jongeren met delict voor rechter

percentage jongeren (12-21 jaar)

1,04 (2015)
1,24 (2015)

Verwey Jonker Instituut

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin

5,68 (2015)
6,74 (2015)

Weert
Limburg

Verwey Jonker Instituut

Werkloze jongeren

%

0,78 (2015)
1,23 (2015)

Weert
Limburg

Verwey Jonker Instituut

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de (potentiële) beroepsbevolking.

66,2 (2018
64,9 (2018)

Weert
Limburg

CBS

Personen met een bijstandsuitkering

per 1.000 inw 18jr eo

30,3 (2018)
35,7 (2018)

Weert
Limburg

CBS

Lopende re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw.15-65jr

62,6 (2018)
28,7 (2018)

Weert
Limburg

CBS

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

12,2 (2018)
12,2 (2018)

Weert
Limburg

CBS

Jongeren met jeugdbescherming

%

0,7 (2018
1,5 (2018)

Weert
Limburg

CBS

Jongeren met jeugdreclassering

%

0,2 (2018)
0,4 (2018)

Weert
Limburg

CBS

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 1.000 inw

56 (2018)
67 (2018)

Weert
Limburg

CBS

ga terug