BEGROTING 2020

Programmaplan

PR06 Inkomen en participatie

Thema

Speerpunten 2020

Monitoring sociaal domein

Sturen op maatschappelijk effect voor inwoners

Zelfredzaamheid

Opvang en integratie vergunninghouders

Zorg en ondersteuning

Concept "Positieve Gezondheid"

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Samen aan de slag: op weg naar een waardengedreven samenleving

Ontwikkeling Weert-Zuid

Passende huisvesting voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen

Bedragen x € 1.000
Lasten € 61.044
Baten € -14.886
Saldo € 46.158