BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Monitoring sociaal domein

Sturen op maatschappelijk effect voor inwoners

Monitor sociaal domein.

Toepassing doelenboom bij nieuw beleid.

Zelfredzaamheid

Opvang en integratie vergunninghouders

Uitgevoerd beleids- en actieplan opvang en integratie vergunninghouders 2020 en verder.

Uitgevoerde pilot programma veranderopgave inburgering

Klaar voor regie op inburgering per 1-1-2021, op basis van de nieuwe wet.

Zorg en ondersteuning

Concept "Positieve Gezondheid"

Vastgesteld plan Positieve Gezondheid.

Overbelaste mantelzorgers zijn in beeld.

10% meer gebruik steunpunt mantelzorg ten opzichte van 2019.

Maatregelen om jeugdigen in Weert bewuste financiële keuzes te laten maken.

Maatregelen om inwoners en professionals in staat te stellen om dementie te herkennen en ermee om te gaan.

Inzicht in verwijspatronen tweedelijns jeugdzorg.

Inzet voor 695 kinderen tussen 2 en 12 jaar, met een risico op een onderwijsachterstand op toegang tot peuteropvang, ondersteunende activiteiten op school en ouderbijeenkomsten.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De gevolgen van de Wet verplichte ggz in beeld en geïmplementeerd.

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Samen aan de slag: op weg naar een waardengedreven samenleving

Uitgevoerde experimenten in het kader van samen aan de slag.

Ontwikkeling Weert-Zuid

Passende huisvesting voor maatschappelijk activiteiten en verenigingen

Raadsbesluit over de best passende huisvestingsoplossing op basis van een afgerond onderzoek (scenariostudie).

ga terug