BEGROTING 2020

Programmaplan

Aandachtspunten

Opvang en integratie vergunninghouders
In 2021 staat in dit kader een wetswijziging gepland waardoor de regie op inburgering bij de gemeente komt te liggen.

Zorg en ondersteuning
Het Rijk was voornemens om per 1 januari 2020 een nieuw verdeelmodel voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in te voeren. Doel van dit nieuwe objectieve verdeelmodel is dat elke gemeente zelf middelen krijgt voor de uitvoering van deze taken op basis van objectieve maatstaven. Dit is uitgesteld naar 1 januari 2022.

ga terug