BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat willen we bereiken?

Opvang en integratie vergunninghouders
De behaalde resultaten met betrekking tot opvang en integratie van vergunninghouders consolideren. We treffen voorbereidingen vanuit de veranderopgave inburgering, zodat vanaf 1-1-2021 inburgering vanuit regie van de gemeente wordt uitgevoerd.

Concept "Positieve Gezondheid"
Een verbreding van de basis van het gemeentelijke gezondheidsbeleid op basis van het concept "Positieve Gezondheid".

Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
In 2019 bereiden wij ons voor op de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) die ingaat op 1 januari 2020.

Samen aan de slag: op weg naar een waardengedreven samenleving
We kiezen op het vlak van participatie niet voor een blauwdruk, maar voor een procesaanpak. We gaan samen met inwoners en partners in het sociale domein verkennen en experimenteren. 2020 zal het eerste volle jaar worden van deze aanpak.

Sturen op maatschappelijk effect voor inwoners
Wij willen structureel meer grip en sturing organiseren op de taken van de gemeente in relatie tot de maatschappelijke effecten in het sociale domein.

ga terug