BEGROTING 2020

Programmaplan

Prioiriteiten, vervangsinvesteringen en beleidsindicatoren

Investering

Lasten

I/S

Prioriteiten:

Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de IJzeren Man

p.m.

S

Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide

p.m.

p.m.

S

Minder steen, meer groen fase 2020

185

16

S

Aanleg Cruijff court

150

11

S

Onderhoudssubsidie Paterskerk

8

S

Ophoging budget restauratie en digitalisering gemeentearchief (gefaseerde verhoging 2020 € 6.250)

6

S

Open club: revitalisering sportpark Boshoven c.f. raadsvoorstel

142

10

S

Verbouwing NMC 2021 pm

Verhoging exploitatiesubsidie NMC 2021 pm

Vervangingsinvesteringen:

Bomenbeheerplan - (9 jaar m.i.v. 2018)

70

S

Vervanging restant theaterverlichting

60

6

S

Technische installaties zwembad 2020

176

13

S

Bouwkundig onderhoud zwembad 2020

29

1

S

Renoveren kunststof vloer toplaag, Sporth. Aan de Bron

32

2

S

Beregeningsinstallatie sportpark Boshoven

35

3

S

Renovatie toplaag kunstgrasveld trainingsveld MMC

300

27

S

Geluidsinstallatie De Bosuil

115

12

S

Onderhoud/ inrichting binnensportaccommodaties

171

9

S

Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de IJzeren Man

Wat willen we bereiken?
Vanaf 2020 weer aansluiting realiseren tussen het begrote bedrag voor dekking van de exploitatiekosten van stichting Zwembad De IJzeren Man en de werkelijke kosten van de stichting.
Voor het jaar 2019 is er sprake van een verschil van € 29.000 tussen het begrote exploitatietekort van stichting zwembad De IJzeren Man (€ 366.000) en de beschikbare dekking hiervoor (exploitatiesubsidie) in de begroting van de gemeente (€ 337.000). Dit verschil is ontstaan omdat een deel van de uitgewerkte bezuinigingen op de zwembadexploitatie niet haalbaar blijken. Concreet gaat het om het terugdringen van de formatie van de directie (€ 22.000) en het overstappen naar een andere cao (€ 10.000).
In 2019 is ervoor gekozen om het budget in de gemeentebegroting voor de exploitatiesubsidie niet te verhogen. De stichting zal het uiteindelijke tekort over het jaar 2019 ten laste brengen van de algemene reserve. De stand van de reserve is hiervoor toereikend.
Het is niet haalbaar de bezuiniging vanaf 2020 alsnog te realiseren. Het is daarom van belang om vanaf 2020 het budget voor dekking van de exploitatiekosten van het zwembad te verhogen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Verhogen van het begrote budget voor dekking van de exploitatiekosten van het zwembad.

Wat mag het kosten?
In 2019 is er sprake van een gewijzigde BTW wetgeving voor sportaccommodaties. De gevolgen hiervan voor de exploitatie van het zwembad worden nog onderzocht.
De verwachting is dat op grond van de nieuwe wetgeving sprake zal zijn van overheveling van onderhouds- en energielasten van de begroting van stichting Zwembad De IJzeren Man naar de begroting van de gemeente. Het totale subsidiebedrag wordt dan gesplitst in een nieuw (lager) subsidiebedrag voor de stichting en een bedrag voor dekking van de opkomende exploitatielasten in de gemeentebegroting. Pas als het onderzoek is afgerond, kan het eventueel benodigde bedrag voor 2020 worden berekend.

Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide

Wat willen we bereiken?
In de begroting 2018 is een passage opgenomen om te komen tot een plan van aanpak inzake de gebiedsgerichte aanpak van een opwaardering van Altweerterheide. In het programma "Weert koerst op verbinding" staat een herinrichting Altweerterheide benoemd. In het plan is voorzien in een gefaseerde aanpak gedurende de periode 2018-2022. Inmiddels is door de projectgroep vanuit Altweerterheide samen met de gemeente een “ophaalsessie” georganiseerd waarbij samen met de aanwezige inwoners gebrainstormd is over de uitstraling en toekomst van Altweerterheide.

Wat gaan we daarvoor doen?
Samen met de projectgroep, diverse partners waaronder de inwoners van Alweerterheide via een burger participatief traject een upgrading van het “centrumgebied” rondom het kerkplein in het kerkdorp Altweerterheide realiseren. Daarnaast quick wins en verbeteringen in diverse straten en rondom de komgrenzen van Altweerterheide realiseren. De inwoners van Altweerterheide worden bij beide trajecten intensief betrokken en leveren inbreng. De bedoeling is dat zij ook bij (delen van) het project en de te realiseren quick wins waar mogelijk meehelpen in de uitvoering.

Wat mag het kosten?
Een gebiedsgerichte aanpak van de opwaardering van Altweerterheide zal een flinke investering vergen. Daarom wordt deze nu reeds als p.m.-post ingebracht.

Minder steen, meer groen fase 2020 (plant iedere dag een boom)

Vergroening, verhoging belevingswaarde en terugdringen verstening.
Wat willen we bereiken?
Belevingsrijke vergroening en zoveel mogelijk terugdringen van verstening in de gemeente om bij te dragen aan een betere leefomgeving en de doelstellingen van biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het ontwerpen en realiseren van concrete plannen en projecten, onder meer in het kader van de herinrichting van het openbare gebied van de gemeente Weert.

Wat mag dat kosten?
Een budget van € 185.000 in 2020.

Aanleg Cruijff Court

Wat willen we bereiken?
De Cruijff Foundation heeft halverwege 2019 besloten de gemeente Weert financieel te ondersteunen met de realisatie van een Cruijff Court. In 2020 wordt het Cruijff Court aangelegd en in gebruik genomen. Het Cruyff Court heeft als doel om jeugd te stimuleren meer aan sport en beweging te doen en daarnaast sport te gebruiken als middel voor de ontwikkeling van de lokale jeugd.

Wat gaan we daarvoor doen?
Door de programmering van het Cruyff Court worden verschillende doelgroepen in de gemeente Weert gestimuleerd om buiten te sporten en te bewegen. Het programma is een duurzame samenwerking tussen gemeente, wijkraden, maatschappelijke instellingen, gebruikers en aanbieders van de sport- en beweegactiviteiten voor een periode van 10 jaar. Afspraken daarover worden vastgelegd in een sociaal convenant. Bewoners zijn een belangrijke partner om de programmering op het court tot een succes te maken.

Wat mag het kosten?
€ 150.000.

Onderhoudssubsidie Paterskerk

Wat willen we bereiken?
Verantwoorde instandhouding van één van de belangrijkste gebouwen voor de historie van Weert (eerste bestuurszetel en dynastieke grafkapel Van Hornes). Door het wegvallen van steun door en loskoppeling van de zorginstelling is noodzakelijk onderhoud door de ideële eigenaar niet langer mogelijk.

Wat gaan we daarvoor doen?
Een jaarlijkse bijdrage leveren aan noodzakelijk onderhoud voor de instandhouding van het rijksmonument.

Wat mag het kosten?
Jaarlijks € 8.000 Tot een bedrag van € 4.000 wordt structureel het budget onderhouds-subsidie gemeentelijke monumenten ingezet.

Ophoging budget restauratie en digitalisering gemeentearchief (gefaseerd doorvoeren)

Wat willen we bereiken?
Ophoging budget restauratie en digitalisering bij gemeentearchief ten behoeve van online zetten van primaire bronnen om zodoende publieksbereik te vergroten door:

  • Digitalisering notarieel archief en historische topografische kaarten.
  • Uitbouwen cultuur- en erfgoededucatie in kader van identiteit.
  • Uitbouwen website erfgoedhuisweert.nl.
  • Publieksbereik via internet vergroten.

Deze post is in het kader van "Kiezen met Visie" verlaagd met € 12.500 structureel. De afgelopen jaren heeft het gemeentearchief niets meer kunnen doen aan restauratie en digitalisering, aangezien het resterende bedrag van deze post nodig is om het archief-beheersysteem in de lucht te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Digitalisering en restauratie uitbesteden aan externe partij
  • Ontsluiting van deze bronnen door vrijwilligers van gemeentearchief

Wat mag het kosten?
Structureel € 12.500 per jaar. We gaan uit van een gefaseerde verhoging van het budget
(In 2020 € 6.250 vanaf 2021 € 12.500).

Open club: revitalisering sportpark Boshoven

Wat willen we bereiken?
Realiseren van een toekomstbestendig sportpark samen met de huidige en toekomstige gebruikers.

Wat gaan we daarvoor doen?
In 2019 start de gefaseerde uitvoering van het herinrichtingsplan voor het sportpark Boshoven. Afronding wordt voorzien in 2022. Het plan is in samenwerking tussen gemeente en de Open Club Weert-Noord Verenigd! tot stand gekomen. Met het plan worden knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, parkeren, veroudering en gebrek aan uitstraling aangepakt. Parallel gaan de gebruikers het gezamenlijk aanbod en het samen gebruiken van accommodaties borgen en verder uitbreiden.

Wat mag het kosten?
De jaarlijks in de begroting 2020 opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de investeringen van respectievelijk € 142.000, € 1.113.000, € 906.000 en € 406.000 voor 2020, 2021, 2022 en 2023. (Conform raadsbesluit).

Verbouwing Natuur- en MilieuEducatief Centrum de IJzeren Man (NMC) investering

Wat willen we bereiken?
Al enkele jaren wordt er door het NMC aangegeven dat er te weinig ruimte is in hun gebouw. Op tijden dat er scholen aanwezig zijn komt het ruimtegebruik voor verenigingen en recreatieve bezoekers in de knel. Het NMC heeft inmiddels een nieuw bestuur en dit nieuwe bestuur is aan de slag gegaan met het opstellen van een inhoudelijke visie voor het NMC in samenwerking met de gemeente. Gebaseerd op deze inhoudelijke visie is er een uitbreidingsvraag.

Wat gaan we ervoor doen?
In het voorjaar 2020 wordt er een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd en de uitkomst hiervan kan in de kadernota en begroting 2021 opgenomen worden.

Wat mag het kosten?
Op dit moment zijn de investeringskosten en de kapitaalslasten voor de uitbreiding nog niet bekend.

NMC verhoging exploitatiesubsidie

Wat willen we bereiken?
De eerste fase van het onderzoek is afgerond. Op basis van de huidige organisatievorm en de huisvesting is een verhoging van de subsidiebijdrage niet nodig. Na een eventuele uitbreiding van het gebouw en de aanpassing van de organisatie van het NMC dient het NMC een gezonde exploitatie te houden, waarbij de subsidiebijdrage van de gemeente afgestemd is op de exploitatielasten van het NMC.

Wat gaan we ervoor doen?
In het tweede kwartaal van 2020 wordt de raad op basis van een raadsvoorstel geïnformeerd over de visie, de eventuele verandering van de organisatie en de uitbreidingsplannen. Zodat in de begroting van 2021 een eventuele verhoging van de exploitatiesubsidie meegenomen kan worden.

Wat mag het kosten?
Bij uitbreiding van het gebouw zullen de exploitatielasten toenemen. De impact op de subsidiebijdrage is nu nog niet bekend

Beleidsindicatoren

Doelstelling

Resultaat

Huidige waarde

Regio

Bron

BBV indicatoren:

Niet-sporters

%

52,5 (2016)
52,9 (2016)

Weert
Limburg

GGD’en, CBS en RIVM

ga terug