BEGROTING 2020

Programmaplan

PR05 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Thema

Speerpunten 2020

Sport

Een gezond topsportklimaat

Toekomstbestendige sportverenigingen

Recreatie en toerisme

Een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie

Cultuur

Goed georganiseerde basisinfrastructuur

Behoud van erfgoed, monumenten en cultuurhistorie

In Weert kan iedereen zichzelf zijn

Openbaar Gebied

Dynamisch groenonderhoud

Beheer en onderhoud afstemmen op biodiversiteit, energie en klimaatadaptatieopgaven

Verdergaande vergroening

Sport en spel inrichten naar doelgroep, leeftijd en behoefte

Steun voor initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte

Bedragen x € 1.000
Lasten € 16.626
Baten € -1.816
Saldo € 14.810