BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Sport

Een gezond topsportklimaat

Geactualiseerd topsportbeleid.

Toekomstbestendige sportverenigingen

Samenwerkingsmogelijkheden tussen sportverenigingen onderzocht.

Knelpunten sportverenigingen in beeld

Regionaal/lokaal sportakkoord

Nieuw accommodatiebeleid

Recreatie en Toerisme

Een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie

Een grensoverschrijdend gefinancierd project Kempenbroek.

Cultuur

Goed georganiseerde basisinfrastructuur en laatste jaar aanvullende inzet in het kader van de Routeplanner Cultuur

Gedeeltelijk uitgevoerd projectplan "Samen ontwikkelen door te doen".

Inzichtelijk hoe Lab van Weert ingezet kan worden bij diverse vraagstukken.

Vastgesteld cultuurbeleid voor de jaren 2021 en verder.

Vastgesteld bedrijfsplan gericht op een duurzame exploitatie van het museum.

Evaluatie van de routeplanner cultuur.

Behoud van erfgoed, monumenten en cultuurhistorie

Weert neemt actief deel aan provinciale bijeenkomsten over streektaal.

Uitgebreide deelname aan provinciale ArcheoRoute met 4 nieuwe archeologische speerpunten, waarmee ook de erfgoededucatie voor het primair en voortgezet onderwijs wordt uitgebreid.

Digitaal archeologische waardenkaart.

Weert is opgenomen in Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie, voor wat betreft immaterieel en materieel erfgoed.

In Weert kan iedereen zichzelf zijn

Gedeeltelijk uitgevoerd activiteitenplan Regenboogsteden Roermond en Weert.

Weert en Roermond ondersteunen minimaal één nieuwe activiteit per thema (zorg, onderwijs, sport, veiligheid) middels subsidie.

Subsidie verstrekt en communicatieplan gemaakt in het kader van Weert Respecteert 2020.

Openbaar gebied

Nadrukkelijke aandacht voor energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie

Energie en biodiversiteit zijn standaard onderdeel van beheer- en projectplannen met betrekking tot fysiek domein.

Groenonderhoud heeft een dynamisch karakter, vertaald in contracten met aannemers.

Meer vergroening

365 extra bomen.

Vervanging stenen door extra groen op tenminste 4 strategische plekken.

Faciliteren gebruik openbare ruimte

4 gehonoreerde initiatieven.

Verdere inzet participatie

Stadspark in aanleg.

Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man (NMC)

In het tweede kwartaal van 2020 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de visie, eventuele verandering van de organisatie en de uitbreidingsplannen.

Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man (NMC) verhoging exploitatiesubsidie

In het tweede kwartaal van 2020 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de visie, eventuele verandering van de organisatie en de uitbreidingsplannen.

ga terug