BEGROTING 2020

Programmaplan

Aandachtspunten

Sport
Voor de periode 2019-2022 hebben we verschillende ambities op het gebied van sport. We willen meer proactief handelen. Dit door (sport)verenigingen die willen samenwerken, al dan niet in de vorm van een Open Club, actief te gaan ondersteunen. Ook willen we komen tot een actief steunpunt/aanspreekpunt voor de vele verenigingen in Weert. Doel is hen onderling te verbinden, kennis delen en hun organisaties te versterken voor de toekomst. Voor de ontwikkeling van dit steunpunt wordt na 2020 een plan opgesteld. De sportambities hebben verschillende raakvlakken met ambities in de thema’s onderwijs en openbaar gebied en leefbaarheid. Dit vraagt om afstemming en samenwerking.

Cultuur
Het positieve effect van kunst en cultuur voor de aantrekkelijkheid van de stad wordt in de komende periode op steeds meer vlakken zichtbaar. Het aangaan van experimenten, het inzetten op een goede basisinfrastructuur en meer samenwerken in de komende jaren dient als basis voor een passend cultuurbeleid vanaf 2021. Voorwaarde is dat tot die tijd de ruimte om te experimenteren, en dus misschien ook te falen, blijft bestaan. Het ophalen van informatie in de cultuursector loopt voor een groot deel via externen, het behouden van deze connecties is daarbij van belang.

Openbaar Gebied
De verdere vergroening, gebaseerd op biodiversiteit en duurzaamheid, wordt merkbaar in de gemeente: minder grijs, meer groen. Inwoners en ondernemers worden actief betrokken bij de uitvoering en het beheer van nieuwe initiatieven. De dienstverlening in de openbare ruimte is merkbaar verbeterd doordat meldingen adequaat en professioneel opgepakt worden.

ga terug