BEGROTING 2020

Programmaplan

Prioiriteiten, vervangsinvesteringen en beleidsindicatoren

Investering

Lasten

I/S

Prioriteiten:

Sanering bedrijfsterrein Moeselpeelweg 8

300

I

Vergroening balkons

15

I

Onderzoek vergroening Stationsstraat-Langpoort en Collegeplein

30

I

Personele invulling landbouw

87

S

Klimaatadaptatie 2021 pm

Vervangingsinvesteringen:

Riolering cf. GRP (fase 2020)

2.705

2.705

S

Ondergrondse inzamelstations - 2020

6

S

Glasbakken - 2020

50

4

S

Sanering bedrijfsterrein Moeselpeelweg 8

Wat willen we bereiken?
Op 22 maart 2018 heeft de gemeente via de veiling het bedrijfsterrein aan de Moeselpeelweg 8 verworven. De gemeente heeft het terrein verworven met als doel een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het garanderen van veiligheid in het kader van de volksgezondheid door een verantwoorde bestemming en gebruik van het perceel. In het verleden heeft op het bedrijfsterrein illegale opslag van gevaarlijke stoffen plaatsgevonden en de bodem is dan ook verontreinigd.
Op dit moment wordt in overleg met stichting Natuurmonumenten nagedacht over de toekomstige bestemming en gebruik van het terrein, in relatie tot het omliggende gebied. Vooruitlopend hierop wordt ingezet op het saneren van de bodemverontreiniging.

Wat gaan we daarvoor doen?
Op basis van uitgebreid bodemonderzoek is gebleken dat de kosten voor volledig saneren van de vervuiling € 500.000 zal bedragen. Er zijn ook scenario’s mogelijk waarbij een gedeelte wordt gesaneerd en het overige deel wordt afgesloten. De uiteindelijke uitvoering is afhankelijk van de afspraken die met stichting Natuurmonumenten worden gemaakt. Toch willen we vooruitlopend hierop een bedrag reserveren, aangezien de uitvoering in 2020 zal moeten plaatsvinden. Vanuit het bevoegd gezag is immers aangegeven dat de vervuiling van terrein als urgent staat aangemerkt.

Wat mag het kosten?
€ 300.000.

Vergroenen balkons

Wat willen we bereiken?
Verhogen van biodiversiteit op balkons waarbij wij inwoners zonder tuin ook gelegenheid willen bieden om een steentje bij te dragen aan vergroening en daarmee bewustwording creëren. (Conform motie VII.M.3 Vergroenen balkons bij behandeling Kadernota 2020).

Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan balkons vergroenen.

Wat mag het kosten?
€ 15.000.

Vergroening Stationsstraat-Langpoort en Collegeplein

Wat willen we bereiken?
Verhogen van biodiversiteit in de stad door herinrichting van de Stationsstraat-Langpoort en het Collegeplein door middel van vergroening. Hiermee dragen we ook bij aan klimaatadaptatie.

Wat gaan we daarvoor doen?
In de begroting 2020 een onderzoek opnemen voor de herinrichting van de vergroening van de Stationsstraat-Langpoort.
Onderzoeken of en hoe een vergroening van het Collegeplein mogelijk is en de raad hiervoor een plan presenteren op een nader te bepalen tijdstip. (Conform de motie "V.M.5 Stadspolen, Stadspark en Stationsstraat" bij de behandeling van de Kadernota 2020).

Wat mag het kosten?
€ 30.000.

Personele invulling landbouw

Wat willen we bereiken?
Een transitie naar een circulaire, klimaatneutrale en natuur-inclusieve landbouw die ook nog economisch rendabel is met aandacht voor mens, dier en omgeving. De landbouwsector is van cruciaal belang voor een duurzame voedselvoorziening.

Wat gaan we daarvoor doen?
In het buitengebied staat veel te gebeuren. Het aantal agrarische bedrijven neemt in de toekomst af. Dit leidt tot leegstand maar biedt ook kansen op het gebied van recreatie & toerisme, energie en zorg.
Om bovenstaande te bereiken is het nodig om op een professionele manier een netwerk op te bouwen en in stand te houden van bedrijven en inwoners en overige betrokken partijen. De dialoog met de omgeving dient hierbij actief te worden aangegaan. Samen dient onderzocht te worden wat circulair en klimaatneutraal betekent voor de sector. De uitdagingen zoals latente ruimte, warme sanering, stoppers, keukentafelgesprekken dienen bij de kop gepakt te worden. In 2019 wordt een landbouwvisie opgesteld. Hier dient uitvoering aan gegeven te worden.
Om te kunnen acteren in alle opgaven die op ons af komen is structurele capaciteit noodzakelijk.

Wat mag het kosten?
Hiervoor is een aanvullend budget van € 87.000 noodzakelijk.

Beleidsindicatoren

Doelstelling

Resultaat

Huidige waarde

Streefwaarde

Regio

Bron

Meer vergroening en ontstening

Aantal geveltuinprojecten

8

10 in 2020

Gemeente Weert

Schonere openbare ruimte

Aantal meldingen bijzettingen en afvaldumpingen

1.200

Afname 5%

Gemeente Weert

Bewustwording en participatie op het gebied van zwerfafval

Aantal participatieprojecten zwerfafval

2

10

Gemeente Weert

BBV indicatoren:

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

205 (2017)
120 (2017)

Weert
Limburg

CBS

Hernieuwbare elektriciteit

%

4,3 (2017)
4,2 (2017)

Weert
Limburg

Rijkswaterstaat

ga terug